1. کتاب مبانی مدیریت -در عصر اطلاعات- مفاهیم، تئوری ها و کاربردها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 451 انتشارات مدیران تألیف دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی
 2. کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات پیام نور تألیف لطف الله فروزنده دهکردی ، محمدتقی امینی ، صمد خبازباویل
 3. کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی

  4,900 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات پیام نور تألیف میرزاحسن حسینی ، شهرام جنابی
 4. کتاب زبان تخصصی مدیریت صنعتی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات اسرار دانش تألیف فرزاد امیدواران
 5. کتاب اصول مدیریت

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات سمت تألیف دكتر علی رضائیان
 6. کتاب تصمیم‌ گیری و تعیین خط مشی دولتی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات سمت تألیف دكتر سیدمهدی الوانی
 7. کتاب مدیریت كارخانه

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 728 انتشارات سمت تألیف سیدمحمد سیدحسینی
 8. کتاب مدیریت توسعه - تحول سازمان به مثابه استراتژی توسعه

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات سمت تألیف دكتر عباس محمد زاده
 9. کتاب تحقیقات بازاریابی - نگرش كاربردی

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات سمت تألیف دكتر احمد روستا
 10. کتاب قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات سمت تألیف دكتر داور ونوس
 11. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات سمت تألیف دكتر حسین فرهادی
 12. کتاب مدیریت بازاریابی

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات سمت تألیف دكتر احمد روستا
 13. کتاب استقرار مدیریت استراتژیك - جلد اول

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات سمت تألیف اچ ایگورانسف ترجمه دكتر عبدالله زندیه
 14. کتاب مدیریت منابع انسانی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات سمت تألیف دكتر اسفندیار سعادت
 15. کتاب مباحث ویژه مدیریت دولتی

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات سمت تألیف دكتر سیدمهدی الوانی
 16. کتاب آمار و كاربرد آن در مدیریت - جلد اول

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات سمت تألیف دكتر عادل آذر
 17. کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات سمت تألیف دكتر علی رضائیان
 18. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات سمت تألیف دكتر فرهاد مشفقی
 19. کتاب مدیریت تحول سازمانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات سمت تألیف دكتر محمدسعید تسلیمی
 20. کتاب آمار و كاربرد آن در مدیریت - جلد دوم - تحلیل آماری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات سمت تألیف دكتر عادل آذر
 21. کتاب بازاریابی بین المللی

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات سمت تألیف دكتر محمد علی بابایی زكلیكی
 22. کتاب تحقیق در عملیات - جلد اول

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات سمت تألیف دكتر محمدرضا مهرگان
 23. کتاب تحلیل فرایندی خط مشی‌ گذاری و تصمیم‌ گیری

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات سمت تألیف دكتر محمدسعید تسلیمی
 24. کتاب پول ، ارز و بانكداری

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات سمت تألیف فردریك میشكین ترجمه دكتر علی جهانخانی
 25. کتاب مبانی سازمان و مدیریت

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 620 انتشارات سمت تألیف دكتر علی رضائیان
 26. کتاب مدیریت استراتژیک در بازرگانی و صنایع

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات سمت تألیف دكتر مهدی ابراهیمی نژاد
 27. کتاب ارتباطات و فرهنگ 1 - نظریه ارتباطات سازمانی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات سمت تألیف آلفرد جی اسمیت ترجمه مهدی بابائی اهری
 28. کتاب كاربرد كامپیوتر در مدیریت و حسابداری

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات سمت تألیف حبیب‌ الله كشتكار ملكی
 29. کتاب مدیریت فراملیتی و جهانی - نگرش تطبیقی

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات سمت تألیف دكتر شمس السادات زاهدی
 30. کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات سمت تألیف دكتر علی رضائیان
 31. کتاب اصول تهیه و تنظیم و كنترل بودجه

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات سمت تألیف دكتر مهدی ابراهیمی نژاد
 32. کتاب مدیریت تولید و عملیات

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات سمت تألیف دكتر سیدعباس كاظمی