1. کتاب سوء قصدهایی به زندگی آن زن

   8,700 تومان

   تعداد صفحه 141 انتشارات بیدگل تألیف مارتین کریمپ ترجمه علی اکبر علیزاد
  2. کتاب اولئانا - به همراه یک مقاله

   8,000 تومان

   تعداد صفحه 140 انتشارات بیدگل تألیف دیوید ممت ترجمه علی اکبر علیزاد
  0