1. کتاب انگیزش و هیجان

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد کریم خداپناهی
 2. کتاب روانشناسی فیزیولوژیک

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 444 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد کریم خداپناهی
 3. کتاب نوروسایكولوژی و سایكوفیزیولوژی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد کریم خداپناهی
 4. کتاب مغز انسان و اختلالهای آن

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 712 انتشارات سمت تألیف دواگ ریچاردز ترجمه دکتر محمد کریم خداپناهی
 5. کتاب کتاب مرجع نوروسایکولوژی بالینی کودک

  32,500 تومان

  تعداد صفحه 1016 انتشارات سمت تألیف سسیل رینالدز ترجمه دکتر محمد کریم خداپناهی
0