1. تماس

   کتاب اصول گزارش نویسی برای پرستاران

   5,900 تومان

   تعداد صفحه 144 انتشارات جامعه نگر تألیف عزیز شهرکی، مهدی حقیقی، آذر آوازه
  2. تماس

   کتاب اخلاق و مقررات حرفه ای در فوریت های پزشکی با تاکید بر اخلاق حرفه ای

   7,900 تومان

   تعداد صفحه 152 انتشارات جامعه نگر تألیف عزیز شهرکی واحد
  3. تماس

   کتاب اخلاق و مقررات حرفه ای در فوریت های پزشکی EMS

   7,500 تومان

   تعداد صفحه 152 انتشارات جامعه نگر تألیف عزیز شهرکی واحد
  4. تماس

   کتاب دارو شناسی برای فوریت های پزشکی

   49,900 تومان

   تعداد صفحه 388 انتشارات جامعه نگر تألیف عزیز شهرکی واحد
  0