1. تماس

   کتاب بیوتکنولوژی مولکولی اصول وکاربرد DNA نو ترکیب جلد 1

   20,000 تومان

   تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف برنارد گلیک ، جک پاسترنک ترجمه جواد بهروان
  2. تماس

   کتاب بیوتکنولوژی مولکولی اصول وکاربرد DNA نو ترکیب جلد 2

   30,000 تومان

   تعداد صفحه 588 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف برنارد گلیک ، جک پاسترنک ترجمه جواد بهروان
  0