1. کتاب آمار و احتمال 2

    9,000 تومان

    تعداد صفحه 348 انتشارات پیام نور تألیف نرگس عباسی ، علی شادرخ، محمدقاسم وحیدی اصل
  2. کتاب آمار و احتمال

    4,400 تومان

    تعداد صفحه 357 انتشارات پیام نور تألیف نرگس عباسی - علی شادرخ - محمدقاسم وحیدی اصل
0