1. کتاب نوسازی شهر لندن - حکمرانی، پایداری و اجتماع محوری در یک شهر جهانی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 510 انتشارات دانشگاه تهران تألیف راب ایمری ترجمه دکتر مجتبی رفیعیان
 2. کتاب دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه ریزی

  15,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات آرمانشهر تألیف دکتر مجتبی رفیعیان
 3. کتاب مطلوبیت سنجی محیط های شهری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات موسسه نشر شهر تألیف دکتر مجتبی رفیعیان
 4. کتاب نظریه، شهر، فضا، مدیریت شهری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات طحان تالیف مجتبی رفیعیان
 5. کتاب الگوهای تحلیلی تغییر کاربری زمین - رویکرد نظری و مدلسازی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات آذرخش تالیف ر هلن بریاسولیس ترجمه دکتر مجتبی رفیعیان
 6. کتاب ابعاد شهر پایدار

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 474 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تألیف پروفسور مایک جنکز ترجمه دکتر مجتبی رفیعیان
 7. کتاب مدیریت بازآفرینی شهری - چشم انداز جهانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات دانشگاه تهران تألیف جان دایموند ترجمه دکتر مجتبی رفیعیان
0