1. کتاب معماری - کتاب مبانی فیزیک ساختمان 5 نور روز

  16,500 تومان

  358 صفحه انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف دکتر زهرا قیابکلو
 2. کتاب معماری - مبانی فیزیک ساختمان 4 سرمایش غیر فعال

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر تألیف زهرا قیابکلو
 3. کتاب معماری - مبانی فیزیک ساختمان 2 تنظیم شرایط محیطی

  18,000تومان

  17,100 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر تألیف زهرا قیابکلو
 4. کتاب معماری - مبانی فیزیک ساختمان 3 روشنایی الکتریکی

  17,500تومان

  16,625 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر تألیف زهرا قیابکلو
 5. کتاب معماری - مبانی فیزیک ساختمان 1 اکوستیک

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر تألیف زهرا قیابکلو
0