1. تماس

  کتاب ذرت شیرین - رهیافت های به زراعی و به نژادی

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف مجيد آقاعليخانی
 2. تماس

  کتاب مکانيک سيالات پيشرفته

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات دانشگاه مدرس تالیف قاسم حیدری نژاد
 3. تماس

  کتاب فیزیولوژی تغذیه و نیازهای غذایی لارو ماهیان

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف عبدالمحمد عابدیان کناری
 4. تماس

  کتاب تحلیل تقاضای حمل ونقل

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 507 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف ادیب کنفانی
 5. تماس

  کتاب مقدمه ای بر سیاست گذاری علم ،فناوری و نوآوری

  57,000 تومان

  تعداد صفحه 637 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف سید سپهر قاضی نوری
 6. تماس

  کتاب انرژی و معماری سرآمد

  46,000 تومان

  تعداد صفحه 421 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف محمد جواد مهدوی نژاد
 7. تماس

  کتاب روش های آماری در علوم پزشکی همراه با دستورهای نرم افزار spss

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 497 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف محمدرضا مشکانی
 8. تماس

  کتاب مبانی جامعه شناسی زبان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۳۵ انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف رضا غفار ثمر
 9. تماس

  کتاب آنتی بادی های نو ترکیب - ازتولید تا کاربرد

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف فاطمه رهبری زاده
 10. تماس

  کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک ؛ تئوری و عمل

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 621 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف اسداله کردنائيچ
 11. تماس

  کتاب سیستمهای غیر خطی جلد1: تحليل

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف حسن خلیل
 12. تماس

  کتاب نفوذ در جامدات

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 550 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف پائول شومان
 13. تماس

  کتاب حفاظت خاک و آب با استفاده از افزودنی ها

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف سيد حميد رضا صادقی
 14. تماس

  کتاب کنترل تطبیقی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 731 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف کارل جان استروم
 15. تماس

  کتاب خدمات توسعه کسب و کار - مفاهيم و رهيافت ‌ها

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف حميد رضا شاهوردی
 16. تماس

  کتاب زنجيره تامين تحليلی

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 597 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف کمال چهارسوقی
 17. تماس

  کتاب هستان نگاری:روش شناسی ها،ابزارها و زبان های توسعه

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف عباس آسوشه
 18. تماس

  کتاب کاشت و مراقبت درختان در فضای سبزشهری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف مسعود طبری
 19. تماس

  کتاب فرهنگ واژگان زبان شناسی - دوسويه

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف ارسلان گلفام
 20. تماس

  کتاب مبانی زلزله شناسی مهندسی و تحليل زلزله

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف ناصر خاجی
 21. تماس

  کتاب آفات و بيماريهای چغندرقند

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 275 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف ای. دی. ویتنی
 22. تماس

  کتاب روشهای محاسباتی برای شبيه سازی فرايند

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف و. ف. رامیرز
 23. تماس

  کتاب خشک کردن‏،اصول‏،کاربرد و طراحی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف سزلا استراميلو
 24. تماس

  کتاب تربيت دينی و جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات تربیت مدرس تالیف مهدی سجادی
 25. تماس

  کتاب حسگری طيفی در شبکه های راديوی شناختی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف پاییز عزمی
 26. تماس

  کتاب اصول و مبانی معاصر سازی - معماری معاصر در بافت های کهن، ارزشمند و تاریخی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تألیف دکتر محمد جواد مهدوی نژاد
 27. تماس

  کتاب ابعاد شهر پایدار

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 474 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تألیف پروفسور مایک جنکز ترجمه دکتر مجتبی رفیعیان
 28. تماس

  کتاب طراحی شهری محیطی آب کنار

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 442 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تألیف دکتر محمد رضا پور جعفر
0