1. کتاب مهرورزی و دلدادگی درشاهنامه

    20,000 تومان

    تعداد صفحه ۳۷۴ انتشارات هور آفرید تالیف عسکر ظروفچی
  2. کتاب گردیه - بی باک زن شاهنامه فردوسی

    15,000 تومان

    تعداد صفحه ۱۲۷ انتشارات هور آفرید تالیف نصرت صفی نیا