1. کتاب دولت و جامعه در دوره عثمانی

    290,000 تومان

    تعداد صفحه - انتشارات کتاب مرجع تالیف
  2. کتاب دولت و جامعه در دوره عثمانی 2 جلدی

    290,000 تومان

    تعداد صفحه ۲۰۶۰ انتشارات کتاب مرجع تالیف اکمل الدین احسان اوغلو