1. کتاب معماری و تزئینات اسلامی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات علمی و فرهنگی تألیف درک هیل ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند
 2. کتاب سبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات علمی و فرهنگی تألیف جان هواگ ترجمه پرویز ورجاوند
 3. کتاب تاریخ فلسفه

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 501 انتشارات علمی و فرهنگی تألیف ویل دورانت ترجمه عباس زریاب خوئی
 4. کتاب لذات فلسفه

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 519 انتشارات علمی و فرهنگی تألیف ویل دورانت ترجمه عباس زریاب خوئی
 5. کتاب وزن چیزها - فلسفه و زندگی خوب

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات علمی و فرهنگی تألیف جین کازز ترجمه عباس مخبر
 6. کتاب بزرگان فلسفه

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات علمی و فرهنگی تألیف هنری توماس ترجمه فریدون بدره ای
 7. کتاب شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات علمی و فرهنگی تألیف پیگو لوسکایا ترجمه عنایت الله رضا
 8. کتاب فن و هنر عکاسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات علمی و فرهنگی تألیف هادی شفائیه
 9. کتاب فضا، زمان و معماری - رشد یک سنت جدید

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 686 انتشارات علمی و فرهنگی تألیف زیگفرید گیدئون ترجمه دکتر منوچهر مزینی
 10. کتاب معماری - کتاب ملکوت آینه ها مجموعه مقالات در حکمت هنر اسلامی

  11,000 تومان

  368 صفحه انتشارات علمی و فرهنگی تألیف نیر طهوری
0