1. کتاب فیزیک سیستم های تصویربرداری پزشکی جلد اول

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 527 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ترجمه علیرضا کمالی اصل
 2. کتاب فیزیک سیستم های تصویربرداری پزشکی جلد دوم

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 726 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ترجمه علیرضا کمالی اصل
 3. کتاب عناصر معماری از صورت تا مکان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف پیرفون مایس ترجمه فرزین فردانش
 4. کتاب گنجنامه فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران، دفتر اول خانه های کاشان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف مریم‌دخت موسوی‌روضاتی ترجمه كلود كرباسی
 5. کتاب گنجنامه فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران، دفتر دوم مساجد اصفهان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 171 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف كامبیز حاجی قاسمی
 6. کتاب زیبایی شناسی در معماری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف یورگ کوت گروتر ترجمه دکتر جهانشاه پاکزاد
 7. کتاب ارزیابی مشارکتی روستایی - PRA

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر هادی ویسی
 8. کتاب روش های پژوهش کیفی در برنامه ریزی توسعه با تاکید بر برنامه ریزی شهری و منطقه ای

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر محمد حسین شریف زادگان
 9. کتاب درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر زهره عبدی دانشپور
 10. کتاب درآمدی بر آسیب شناسی توسعه روستایی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر اسماعیل شهبازی
 11. کتاب زبان خاموش

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 232انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف ادوارد تی. هال ترجمه علی نمازیان
 12. کتاب معماری مرحله تحول

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 180انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف کنستانتین ای. دوکسیادس ترجمه محمود رازجویان
 13. کتاب طراحان چگونه می اندیشند - ابهام زدایی از فرایند طراحی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف برایان لاوسن ترجمه دکتر حمید ندیمی
 14. کتاب جایگاه شهرهای جدید در نظام شهری

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر سودابه هراتی
 15. کتاب معماری و برنامه ریزی بازسازی

  1,200 تومان

  تعداد صفحه 70 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف یان دیویس ترجمه دکتر علیرضا فلاحی
 16. کتاب سازه های شبکه کابلی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف مارتیز فاندنبرگ ترجمه دکتر مهیار جاویدروزی
 17. کتاب معماری و راز جاودانگی - راز بی زمان ساختن

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف کریستوفر الکساندر ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی
 18. کتاب مصالح در ساختمان و معماری

  5,600 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر محسن سرتیپی پور
 19. کتاب معماری - کتاب الزامات معمارانه در دفاع غیر عامل پایدار

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 167 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر احمد اصغریان جدی
 20. کتاب معماری - کتاب زبان اقلیمی در طراحی محیطی پایدار جلد دوم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر شهرام پور دیهیمی
 21. کتاب معماری - کتاب زبان اقلیمی در طراحی محیطی پایدار جلد اول

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر شهرام پور دیهیمی
 22. کتاب معماری - کتاب اصول طراحی همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مسجد

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر منصوره طاهباز - مهندس شهربانو جلیلیان
 23. کتاب معماری - کتاب آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر محمود راز جویان
 24. کتاب معماری - کتاب درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران

  12,000 تومان

  276 صفحه انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر
  0