1. تماس

  کتاب سیاست و روابط بین الملل در ورزش

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف دکتر کیوان شعبانی مقدم - دکتر ابوالفضل فراهانی
 2. تماس

  کتاب طلیعه داران جنبش های عربی اسلامی معاصر

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف احمد صلاح زکی ترجمه ابوالحسن امین مقدسی - عبدالوحید نویدی - مانی محیی
 3. تماس

  کتاب سیاست و نقش انگلیس در ایران

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات دانشگاه تهران تالیف داود آقایی
 4. تماس

  کتاب سیاست و حکومت در فرانسه

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حجت الله ایوبی
 5. تماس

  کتاب سیاست گذاری و مدیریت رسانه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون وردی نژاد
 6. تماس

  کتاب سیاست اجتماعی بنیان های مفهومی و نظری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات دانشگاه تهران تالیف غلامرضا غفاری
 7. تماس

  کتاب سیاست خارجی جهانی و منطقه ای چین در قرن 21

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بهاره سازمند
 8. تماس

  کتاب سیاستگذاری رسانه ای

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات دانشگاه تهران تالیف طاهر روشن دل اربطانی
 9. تماس

  کتاب سیاستگذاری ساختار قدرت در ایران

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس مصلی نژاد
 10. تماس

  کتاب روش شناسی نظریه های جدید در علم سیاست

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جهانگیر معینی علمداری
 11. تماس

  کتاب روش شناسی در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رسول افضلی
 12. تماس

  کتاب جهانی شدن - ناسیونالیسم و توسعه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید احمد موثقی
 13. تماس

  کتاب جغرافیا - اقتصاد و جهانی شدن و الگوهای تاثیر گذار

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کیومرث یزدان پناه درو
 14. تماس

  کتاب توسعه و دموکراسی و دلالت های آن برای ایران

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جعفر عبادی
 15. تماس

  کتاب تراژدی علوم سیاسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دیوید ریچی
 16. تماس

  کتاب تحلیل خط مشی عمومی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس منوریان
 17. تماس

  کتاب بی طرفی در نظریه سیاسی جان رالز

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رضا موسوی
 18. تماس

  کتاب انقلاب و بسیج سیاسی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 193 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین بشیریه
 19. تماس

  کتاب آداب دیپلماسی و فنون مذاکره

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 563 انتشارات دانشگاه تهران تالیف داود آقایی
 20. تماس

  کتاب احزاب سیاسی و خط مشی های اقتصادی - اجتماعی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالحمید شمس
 21. تماس

  کتاب روابط دیپلماتیک ایران با انگلستان، عثمانی و روسیه

  28,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۴۸ انتشارات گستره تالیف فریدون آدمیت
 22. تماس

  کتاب روشنفکران و دولت در ایران

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۰۹ انتشارات شیرازه تالیف نگین نبوی
 23. تماس

  کتاب ترجمه و دیدگاه های پسا - استعماری

  13,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات قطره تالیف سوزان باسنت
 24. تماس

  کتاب تاریخ اندیشه ایرانی

  205,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۹۰۸ انتشارات نامه فردوسی تالیف آذرمیدخت فرهیخته والا
 25. تماس

  کتاب نبرد قدرت در ایران

  68,000 تومان

  تعداد صفحه ۸۰۸ انتشارات نی تالیف محمد سمیعی
 26. تماس

  کتاب سیاست ورزی در ایران عصر صفوی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۴۷ انتشارات فرهنگ جاوید تالیف کالین میچل
 27. تماس

  کتاب بررسی تحلیلی بحران سوریه - زمینه ها بازیگران و چشم اندازها

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دانش نگار تالیف احمد سلطانی تژاد
 28. تماس

  کتاب نویسه های باستان

  27,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباییه تالیف امیر زمانی
 29. تماس

  کتاب فرضیه کمونیسم

  22,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مرکز تالیف آلن بدیو
 30. تماس

  کتاب ما باختیم

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات روزگار تالیف سید محمد علی ابطحی
 31. تماس

  کتاب دموکراسی دروغ نیست

  20,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۶ انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف فریدون مجلسی
 32. تماس

  کتاب ایب لینکلن بزرگ می شود

  8,500تومان

  8,075 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات کارنامه تألیف کارل سندبرگ ترجمه احمد کسایی پور
 33. تماس

  کتاب هانا آرنت

  9,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات شوند تالیف ژولیا کریستوا
 34. تماس

  کتاب هیاهو بر سر هیچ - مبالغه مستعار

  31,500تومان

  29,925 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 35. تماس

  کتاب خواب آشفته نفت - دکتر مصدق و نهضت ملی ایران - دوره دو جلدی

  110,000تومان

  104,500 تومان

  تعداد صفحه 1144 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 36. تماس

  کتاب خواب آشفته نفت - از قرارداد دارسی تا سقوط رضا شاه

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 653 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 37. تماس

  کتاب خواب آشفته نفت - از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی

  55,000تومان

  52,250 تومان

  تعداد صفحه 545 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 38. تماس

  کتاب ملی کردن غرامت - درس هایی از داوری های نفتی

  31,500تومان

  29,925 تومان

  تعداد صفحه 678 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 39. تماس

  کتاب قانون حاکم - درس هایی از داوری های نفتی

  34,500 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 40. تماس

  کتاب قدرت و سیاست فرهنگی در روابط بین الملل

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات علمی و فرهنگی تالیف جی. پی. سینگ
  0