1. کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد آمار زیستی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات جامعه نگر تألیف محمود ثالثی
 2. کتاب کاربرد روش های آماری در علوم پزشکی و کار با نرم افزار SPSS

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جامعه نگر تألیف سودابه حامدی شهرکی
 3. کتاب روشهای آماری و شاخص‌های بهداشتی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات سلمان تألیف کاظم محمد
 4. کتاب مجموعه سوالات آمار زیستی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات اطمینان تألیف محمد فشارکی
 5. کتاب اصول و روشهای آمار زیستی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 612 انتشارات امیرکبیر تألیف واین دانیل ترجمه سیدمحمدتقی آیت اللهی
 6. کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی و کاربرد SPSS در تحلیل داده ها

  29,900 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات جامعه نگر تألیف باربارا هازارد مونرو ترجمه انوشیروان کاظم نژاد
 7. کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی - مونرو

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات جامعه نگر تألیف استیسی بی پلیختا ترجمه انوشیروان کاظم نژاد
 8. کتاب کاربرد روش های آماری در علوم پزشکی و کار با نرم افزار SPSS

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جامعه نگر تألیف سودابه حامدی شهرکی
 9. کتاب روشهای آماری و شاخص‌های بهداشتی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات جامعه نگر تألیف سلمان
 10. کتاب مجموعه سوالات آمار زیستی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات اطمینان تألیف محمد فشارکی
 11. کتاب اصول و روشهای آمار زیستی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 612 انتشارات امیر کبیر تألیف واین دانیل ترجمه سیدمحمدتقی آیت اللهی
 12. کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی و کاربرد SPSS در تحلیل داده ها

  29,900 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات جامعه نگر تألیف باربارا هازارد مونرو ترجمه انوشیروان کاظم نژاد
 13. کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی - مونرو

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات جامعه نگر تألیف استیسی بی پلیختا ترجمه انوشیروان کاظم نژاد
  0