1. تماس

  کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد آمار زیستی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات جامعه نگر تألیف محمود ثالثی
 2. تماس

  کتاب کاربرد روش های آماری در علوم پزشکی و کار با نرم افزار SPSS

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جامعه نگر تألیف سودابه حامدی شهرکی
 3. تماس

  کتاب روشهای آماری و شاخص‌های بهداشتی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات سلمان تألیف کاظم محمد
 4. تماس

  کتاب مجموعه سوالات آمار زیستی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات اطمینان تألیف محمد فشارکی
 5. تماس

  کتاب اصول و روشهای آمار زیستی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 612 انتشارات امیرکبیر تألیف واین دانیل ترجمه سیدمحمدتقی آیت اللهی
 6. تماس

  کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی و کاربرد SPSS در تحلیل داده ها

  29,900 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات جامعه نگر تألیف باربارا هازارد مونرو ترجمه انوشیروان کاظم نژاد
 7. تماس

  کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی - مونرو

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات جامعه نگر تألیف استیسی بی پلیختا ترجمه انوشیروان کاظم نژاد
 8. تماس

  کتاب کاربرد روش های آماری در علوم پزشکی و کار با نرم افزار SPSS

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جامعه نگر تألیف سودابه حامدی شهرکی
 9. تماس

  کتاب روشهای آماری و شاخص‌های بهداشتی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات جامعه نگر تألیف دکتر کاظم محمد - دکتر حسین ملک افضلی
 10. تماس

  کتاب مجموعه سوالات آمار زیستی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات اطمینان تألیف محمد فشارکی
 11. تماس

  کتاب اصول و روشهای آمار زیستی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 612 انتشارات امیر کبیر تألیف واین دانیل ترجمه سیدمحمدتقی آیت اللهی
 12. تماس

  کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی و کاربرد SPSS در تحلیل داده ها

  39,900تومان

  35,910 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات جامعه نگر تألیف باربارا هازارد مونرو ترجمه انوشیروان کاظم نژاد
 13. تماس

  کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی - مونرو

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات جامعه نگر تألیف استیسی بی پلیختا ترجمه انوشیروان کاظم نژاد
  0