1. کتاب مهندسی زلزله

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات فروزش تالیف تقی عباسی
 2. کتاب راهنمای تحليل خطر زلزله در ايران

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات فروزش تالیف تقی عباسی
 3. کتاب محیط زیست و سلامت انسان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات تالاب تالیف حسین یوسفی
 4. کتاب پسماندهای معدنی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات تالاب تالیف برند جی. لوترمورز
 5. کتاب بیومتری جنگل

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات پلک تالیف بهمن کیانی
 6. کتاب علف کش ها:مطالعه اثرات زيست محيطی و رويکردهای مديريتی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف روبن آلوارز
 7. کتاب بازیافت شیشه

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 109 انتشارات ژینو تالیف مژگان سیاوشی
 8. کتاب بازیافت پسماندِ تر

  118,000 تومان

  تعداد صفحه 118 انتشارات ژینو تالیف مژگان سیاوشی
 9. کتاب بازیافت کاغذ

  13,200 تومان

  تعداد صفحه 131 انتشارات ژینو تالیف مژگان سیاوشی
 10. کتاب بازیافت فلزات و قطعات الکترونیکی

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات ژینو تالیف مژگان سیاوشی
 11. کتاب اکولوژی عمومی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف رضا قربانی
 12. کتاب الفبای اکولوژی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات دانش پژوهان جوان تألیف کوشا پایداری, شهریار فغانی
 13. کتاب آموزش نرم افزار Google Earth

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات ناقوس تالیف سلمان زارع
 14. کتاب مقدمه ای بر پيش بينی زمين لرزه

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات ناقوس تالیف محمد مختاری
 15. کتاب راهنمای رنگی سنگ نگاری سنگهای كربناتی

  118,000 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف پيتر ای.شل
 16. کتاب منابع زمین منشاء كاربرد و اثرات زیست محیطی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 572 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جيمز آر
 17. کتاب روشهای میدانی در سنجش از دور

  6,900 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف راجر ام. مک‌كوی
 18. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی و علوم محیط زیست

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سيد يوسف عرفانی فرد
 19. کتاب مبانی زمین شیمی زیست محیطی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 686 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جی. نلسون ايبای
 20. کتاب فسیلها در یک نگاه

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كلير ميلسوم
 21. کتاب دیباچه ای بر ساختارها و نقشه های زمین شناسی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كيت ای. مزلی
 22. کتاب مبانی هوا و اقلیم شناسی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سيد محمدجعفر ناظم السادات
 23. کتاب مبانی دورسنجی زمین شناختی و زیست محیطی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف رابرت كی. ونيسنت
 24. کتاب اطلس سنگهای رسوبی در زیر میكروسكوپ

  5,200 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف آ. ای. آدامز
 25. کتاب زمین شیمی ایزوتوپهای پایدار

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف يوخن هوفز
 26. کتاب راهنمای تشخیص كانیهای جهان

  1,200 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف چارلز سورل
 27. کتاب بلورشناسی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف والتر بوچارت
 28. کتاب زمین شناسی زیست محیطی - زمین شناسی و محیط زیست انسان

  6,800 تومان

  تعداد صفحه 572 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف پيتر دويل
 29. کتاب مبانی زمین شیمی

  13,600 تومان

  تعداد صفحه 808 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كنراد بی. كراسكف
 30. کتاب مبانی ریزدیرینه شناسی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 259 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ژرار. بينيو
 31. کتاب منابع زمین، منشاء، كاربرد و اثرات زیست محیطی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جيمز آر. كريگ
 32. کتاب كانیهای خاكهای كمیاب

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف هيئت مولفان
 33. کتاب دیرینه شناسی گیاهی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف فاطمه واعظ جوادی
 34. کتاب رسوب شناسی تحلیلی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ديويد مک كونچی
 35. کتاب مبانی زمین شناسی اقتصادی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف عبدالمجيد يعقوب‌پور
 36. کتاب سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كريستوفر ای.لگ
 37. کتاب عكسهای هوایی - تفسیر زمین شناسی و تهیه نقشه

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ريچارد جی. ری
 38. کتاب زمین شناسی نفت

  5,100 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ريچارد سی. سلی
 39. کتاب شناخت تاریخ زمین - مقدمه ای بر چینه شناسی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف آليستر ان. باكستر