1. کتاب مبانی آب و هواشناسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات دانشگاه تهران تالیف قاسم عزيزی
 2. کتاب هورامان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه رازی تالیف فريبرز همزه ای
 3. کتاب دايرة المعارف گردشگری کشورهای همسايه ايران

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات دانشگاه عصر نوین فریبرز رشيدی قادر
 4. کتاب برنامه ریزی و ساماندهی جامعه عشایر در ایران

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات دانشگاه یزد تالیف پژمان رضایی
 5. کتاب اثر طبیعی ملی سرو ابر کوه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه یزد تالیف محمد حسین ایران نژاد پاریزی
 6. کتاب پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات دانشگاه یزد تالیف غلامعلی مظفری
 7. کتاب مخاطرات طبیعی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دانشگاه یزد تالیف کمال امیدوار
 8. کتاب مقدمه ای بر:ژئوفیزیک در باستان شناسی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات دانشگاه یزد تالیف احمد قربانی
 9. کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی مناطق نمونه گردشگری در ایران

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات دانشگاه یزد تالیف پژمان رضایی
 10. کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی مناطق نمونه گردشگری در ایران

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات دانشگاه یزد تالیف پژمان رضایی
 11. کتاب روش های پیش بینی در گردشگری

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف سازمان جهانی گردشگری ملل متحد
 12. کتاب امور مسافرت و صدور بلیت

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف مجید غنی
 13. کتاب هم گرایی ملی قوم بلوچ در بستر نهادسازی

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف ایوب درویشی
 14. کتاب نقشه خوانی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف محمود مهدی نژاد
 15. کتاب دست آفریده های بومی ایل کلهر

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 179 انتشارات دانشگاه رازی تالیف عبدالحمید پاپ زن
 16. کتاب کرمانشاه شهری در ایران

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دانشگاه رازی تالیف سیاوش قلی پور
 17. کتاب درآمدی بر دیدگاه های فلسفی جغرافیا

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف علی محمد خورشید دوست
 18. کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق علمی در جغرافیا

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 375 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین محمدی
 19. کتاب مجموعه سوالات جغرافیا

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف ناصر شریفی
 20. کتاب مجموعه سوالات ژئوفیزیک و هواشناسی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف داوود مومنی
 21. کتاب مجموعه علوم اجتماعی

  32,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آراه تالیف علی اکبر فقیرنواز
 22. کتاب مجموعه علوم جغرافیایی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آراه تالیف گروه مولفان
 23. کتاب جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  27,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آراه تالیف فرخنده رنجبر
 24. کتاب سفرنامه مردم شناختی سيستان و بلوچستان جلد 1

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 410 انتشارات پاپلی تالیف محمد سعید جانب الهی
 25. کتاب سفرنامه مردم شناختی سيستان و بلوچستان جلد 2

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 449 انتشارات پاپلی تالیف محمد سعید جانب الهی
 26. کتاب دور سنجی و GIS

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات ناقوس تالیف حسين حسنی
 27. کتاب راهبردهای مديريت پايدار جنگل های شمال ايران

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات ناقوس تالیف عباس عليپورنخی
 28. کتاب گامی نودرپردازش تصاوير ماهواره ای - مبانی وكاربرد - ENVI5.3

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات ناقوس تالیف سيد محمد حسنی تبار
 29. کتاب مهارت های كاربردی در GIS - چاپ دوم

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات ناقوس تالیف مسعود عبداللهی
 30. کتاب جغرافیای حمل و نقل

  3,900 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف علی محمودی
 31. کتاب مبانی جغرافیای منطقه ای: مناطق طبیعی

  2,200 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف نجدت تونچديلک
 32. کتاب رودخانه‌ها و دشت‌های سيلابی - جلد اول ديناميک و فراينده

  5,100 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات سمت تألیف جان.اس بريج ترجمه دكتر محمدحسين رضائی مقدم، دكتر مهدی ثقفی
 33. کتاب مبانی برنامه‌ريزی صنعت گردشگری

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 296انتشارات سمت تألیف دكتر رحيم حيدری
 34. کتاب شناخت و درك مفاهيم جغرافيای سياسی

  3,850 تومان

  تعداد صفحه 284انتشارات سمت تألیف سوفی شوتار ترجمه دكتر سيدحامد رضيئی
 35. کتاب ژئومورفولوژی مناطق شهری

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 204انتشارات سمت تألیف دكتر شهرام روستايی ، دكتر ايرج جباری
 36. کتاب درآمدی بر پارادايم جغرافيای جنسيت

  1,600 تومان

  تعداد صفحه 196انتشارات سمت تألیف دكتر فضيله خانی
 37. کتاب تكنيک‌های اقليم‌ شناسی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات سمت تألیف دكترمنوچهر فرج‌ زاده
 38. کتاب سامانه اطلاعات جغرافيايی و تحليل تصميم چند معياری

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات سمت تألیف ياچك مالچفسكی ترجمه دكتراكبر پرهيزكار، عطا غفاری گيلانده
 39. کتاب گردشگری - ماهيت و مفاهيم

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 284انتشارات سمت تألیف دكترمحمدحسين پاپلی يزدی ، مهدی سقایی