1. موجود

  کتاب علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی 2019 به انضمام فصول انلاین

  240,000 تومان

  تعداد صفحه 965 انتشارات شایان نمودار ترجمه امید ختنی و همکاران
 2. تماس

  کتاب Horizontal Alveolar Ridge Augmentation in Implant Dentistry

  165,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات رویان پژوه تألیف Len Tolstunov
 3. تماس

  کتاب Vertical Alveolar Ridge Augmentation in Implant Dentistry

  168,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات رویان پژوه تألیف Len Tolstunov
 4. تماس

  کتاب The Painful Dental Implant

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 70 انتشارات رویان پژوه تألیف H. Ryan Kazemi
 5. تماس

  کتاب Functional Occlusion - From TMJ to Smile Design

  148,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات رویان پژوه تألیف Peter E. Dawson
 6. تماس

  کتاب Temporomandibular Joint Total Joint Replacement – TMJ TJR

  142,000 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات رویان پژوه تألیف Louis G. Mercuri
 7. تماس

  کتاب Principles of Design and Fabrication in Prosthodontics

  172,000 تومان

  تعداد صفحه 410 انتشارات رویان پژوه تألیف Arnold Hohmann
 8. تماس

  کتاب Bone Augmentation In Oral Implantology

  128,000 تومان

  تعداد صفحه 433 انتشارات رویان پژوه تألیف Fouad Khoury - Hadi Antoun - Patrick Missika
 9. تماس

  کتاب Peri-Implant Therapy for the Dental Hygienist

  98,500 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات رویان پژوه تألیف Susan S. Wingrove
 10. تماس

  کتاب The Complete Denture

  76,000 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات رویان پژوه تألیف Michael I. MacEntee
 11. تماس

  کتاب Computer-Guided Applications for Dental Implants, Bone Grafting, and Reconstructive Surgery

  196,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات رویان پژوه تألیف Marco Rinaldi - Scott D. Ganz - Angelo Mottola
 12. تماس

  کتاب Surgical Design for Dental Reconstruction with Implants

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات رویان پژوه تألیف Martin Chin
 13. تماس

  کتاب Journal of Prosthodontics on Dental Implants

  98,000 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات رویان پژوه تألیف Avinash Bidra - Stephen Parel
 14. تماس

  کتاب Esthetic Implant Restoration in the Edentulous Maxilla

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 199 انتشارات رویان پژوه تألیف Karim Dada - Marwan Daas
 15. تماس

  کتاب Functional Occlusion in Restorative Dentistry and Prosthodontics

  128,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات رویان پژوه تألیف Iven Klineberg - Steven E. Eckert
 16. تماس

  کتاب Implant Laboratory Procedures

  160,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات رویان پژوه تألیف Carl Drago - Thomas Peterson
 17. تماس

  کتاب Minimally Invasive Dental Implant Surgery

  188,000 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات رویان پژوه تألیف Daniel R. Cullum - Douglas Deporter
 18. تماس

  کتاب Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion

  183,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات رویان پژوه تألیف Jeffrey P. Okeson
 19. تماس

  کتاب Dental Implant Complications

  242,000 تومان

  تعداد صفحه 715 انتشارات رویان پژوه تألیف Stuart J. Froum
 20. تماس

  کتاب Cementation in Dental Implantology

  86,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات رویان پژوه تألیف Chandur P.K. Wadhwani
 21. تماس

  کتاب Clinical and Laboratory Manual of Dental Implant Abutments

  89,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات رویان پژوه تألیف Hamid R. Shafie
 22. تماس

  کتاب Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients

  156,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات رویان پژوه تألیف George A. Zarb - John Hobkirk
 23. تماس

  کتاب SINGLE IMPLANT and RESTORATION

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات رویان پژوه تألیف Mahmoud Torabinejad - Charles J. Goodacre
 24. تماس

  کتاب Dental Implant Prosthetics

  268,000 تومان

  تعداد صفحه 1008 انتشارات رویان پژوه تألیف Carl E. Misch
 25. تماس

  کتاب Contemporary Fixed Prosthodontics

  286,000 تومان

  تعداد صفحه 880 انتشارات رویان پژوه تألیف Rosenstiel - Land - Fujimoto
 26. تماس

  کتاب Fundamentals of Fixed Prosthodontics

  186,000 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات رویان پژوه تألیف Herbert T. Shillingburg - Sunil Kapila
 27. تماس

  کتاب McCracken's Removable Partial Prosthodontics

  160,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات رویان پژوه تألیف Alan B. Carr - David T. Brown
 28. تماس

  کتاب گام به گام با پرسلن لامینیت ونیر - کلینیکی و لابراتواری

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر محمدعلی روستا
 29. تماس

  کتاب Book Brief - خلاصه کتاب اصول دندانپزشکی ترمیمی - سامیت 2013

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر آزاده بلالائی
 30. تماس

  کتاب تکنیکهای زیبایی در پروتز ثابت - آنالیز زیبایی و بازسازی با رویکرد سیستماتیک

  168,000 تومان

  تعداد صفحه 346 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر محمد ابراهیمی ساروی
 31. تماس

  کتاب Stewart's Clinical Removable Partial Prosthodontics

  174,000 تومان

  تعداد صفحه 518 انتشارات رویان پژوه تألیف Rodney D. Phoenix - David R. Cagna - Charles F. DeFreest
 32. تماس

  کتاب زیست مواد برای درمانهای بازسازی کننده

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر رضا عمید - دکتر مهدی کدخدازاده
 33. تماس

  کتاب ملاحظات ترمیمی در سالمندان

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 68 انتشارات رویان پژوه تألیف اعظم ولیان
  0