1. کتاب چینه شناسی ایران

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 582 انتشارات دانشگاه تهران تالیف خسرو خسرو تهرانی
 2. کتاب تغییر اقلیم و مدل های اقلیمی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فاطمه ربانی
 3. کتاب اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد در منابع طبیعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود زبیری
 4. کتاب آزمایشگاه زمین شناسی ساختمانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محسن الیاسی
 5. کتاب آب و هواشناسی شهری

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین محمدی
 6. کتاب آب و هواشناسی مناطق خشک

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین محمدی
 7. کتاب محیط های رسوبی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالحسین امینی
 8. کتاب شاخص های خشکسالی - هواشناسی-هیدرولوژیکی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات کردگار تالیف فرهنگ آذرنگ
 9. کتاب اطلس سنگ شناسی با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی - SEM

  55,000تومان

  52,250 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت تالیف جوان ای ولتون
 10. کتاب The illustrated Encyclopedia Of Dinosaurs & Prehistoric Creatures

  300,000 تومان

  تعداد صفحه 313 انتشارات Oceana Books تالیف Douglas Palmer