1. کتاب زمین شناسی نفت

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات دانش نگار تالیف محمد مختاری
 2. کتاب زمین شناسی ساختاری و تفسیر نقشه

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 444 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تالیف مارس
 3. کتاب تشکیل و طبقه بندی خاک مبتنی بر پایگاه جهانی منابع خاک WRB 2014

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 606 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر احمد حیدری
 4. کتاب کاربرد فناوری اطلاعات در علوم زمین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کاظم علوی پناه
 5. کتاب کاربرد سنجش از دور در علوم زمین

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید کاظم علوی پناه
 6. کتاب فیزیک و مدل سازی فرسایش بادی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 614 انتشارات دانشگاه تهران تالیف یاپینگ شائو
 7. کتاب فرسایش توده ای سواحل رودخانه ای

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات دانشگاه تهران تالیف امیر صمدی
 8. کتاب علوم زمین با MATLAB

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مارتین اج. تراوث
 9. کتاب شکستگی در سنگ - منشا زمین شناسی و رفتار مهندسی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 848 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین معماریان
 10. کتاب سنگ شناسی کربناته با نگرشی بر کیفیت مخزنی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین رحیم پور بناب
 11. کتاب سنگ شناسی دگرگونی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون سرابی
 12. کتاب سنگ شناسی جلد 1

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون سرابی
 13. کتاب سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 666 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کاظم علوی پناه
 14. کتاب زمین شناسی نفت

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 430 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون سحابی
 15. کتاب زمین شناسی عمومی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 524 انتشارات دانشگاه تهران تالیف احمد معتمد
 16. کتاب زمین شناسی ساختاری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 842 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین معماریان
 17. کتاب زمین شناسی برای مهندسین

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین معماریان
 18. کتاب زمین ساخت جهانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 547 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فیلیپ کری
 19. کتاب زمین آمار - ژئواستاتیستیک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اصغر حسنی پاک
 20. کتاب زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حمید زعفرانی
 21. کتاب روش های تحقیق در هیدروژئولوژی کارست جلد 2

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نیکو گولدشایدر
 22. کتاب روش های تحقیق در هیدروژئولوژی کارست جلد 1

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نیکو گولدشایدر
 23. کتاب رسوبات و سنگ های کربناته

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 278 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کالین برایت ویت
 24. کتاب راهنمای نمونه برداری و آنالیز سم شناختی رسوبات

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالرضا کرباسی
 25. کتاب ریاضیات بنیادی برای مجموعه علوم زمین

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف آرا تومانیان
 26. کتاب چینه شناسی ایران

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 582 انتشارات دانشگاه تهران تالیف خسرو خسرو تهرانی
 27. کتاب تغییر اقلیم و مدل های اقلیمی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فاطمه ربانی
 28. کتاب اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد در منابع طبیعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود زبیری
 29. کتاب آزمایشگاه زمین شناسی ساختمانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محسن الیاسی
 30. کتاب آب و هواشناسی شهری

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین محمدی
 31. کتاب آب و هواشناسی مناطق خشک

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین محمدی
 32. کتاب محیط های رسوبی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالحسین امینی
 33. کتاب شاخص های خشکسالی - هواشناسی-هیدرولوژیکی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات کردگار تالیف فرهنگ آذرنگ
 34. کتاب اطلس سنگ شناسی با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی - SEM

  55,000تومان

  52,250 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت تالیف جوان ای ولتون
 35. کتاب The illustrated Encyclopedia Of Dinosaurs & Prehistoric Creatures

  300,000 تومان

  تعداد صفحه 313 انتشارات Oceana Books تالیف Douglas Palmer