1. کتاب اقتصاد کلان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات پوران پژوهش تالیف احمد موسوی خوئی
 2. کتاب اقتصاد خرد

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 342 انتشارات پوران پژوهش تالیف حمید حسن پور
 3. کتاب مدل سازی سیستم های پویای اقتصادی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف ماتیاس روث
 4. کتاب اقتصاد مهندسی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات پوران پژوهش تالیف علی شهابی
 5. کتاب نگاهی به اقتصاد ایران

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات دانشگاه مازندران تالیف زهرا کریمی
 6. کتاب پیش بینی روش ها و کاربردها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف ا.ماکریداکیس
 7. کتاب اقتصاد آموزش و پرورش

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف مصطفی عمادزاده
 8. کتاب مدیریت ریسک مالی شرکتی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف سعید فتحی
 9. کتاب اقتصاد پولی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف جعفر حقیقت
 10. کتاب اقتصاد منابع طبیعی تقابل رویکرد متداول و توسعه پایدار

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف زهرا کریمی تکانلو
 11. کتاب ژئوتوریسم

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 442 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف داود مختاری
 12. کتاب اقتصاد محیط زیست

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 437 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف آر.ک.ترنی
 13. کتاب درآمدی بر مالیات سبز

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف ناصر شاهنوشی
 14. کتاب الزامات و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن کریم

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف علیرضا جعفرزاه کوچکی
 15. کتاب اقتصاد و اجتهاد جستاری بر دامنه اجتهاد دینی در اقتصاد اسلامی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف مهدیار اسماعیلی
 16. کتاب اقتصاد خانواده در اسلام ج2: دخل و خرج

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف محمد نعمتی
 17. کتاب اقتصاد خانواد در اسلام ج1: مولفه های سبک زندگی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف محمد نعمتی
 18. کتاب اقتصاد پول،بانکداری و بازارهای مالی

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 492 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف فردریک اس.میشکین
 19. کتاب بازار برق ایران:رویکرد پویایی سیستمی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف داوود منظور
 20. کتاب آنچه اقتصاد از بحران آموخت

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 409 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف جرج آکرلف
 21. کتاب بیت المال در اقتصاد و مالیه اسلامی

  23,500 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف حسین میثمی
 22. کتاب تعلیم و تربیت اقتصادی جلد 1

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف مهدی طغیانی
 23. کتاب تعلیم و تربیت اقتصادی جلد 2

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 309 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف مهدی طغیانی
 24. کتاب تسهیم ریسک در فضای مالی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 415 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف حسین عسکری
 25. کتاب جلوه ای از اقتصاد ما،تلخیص اقتصاد

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف عبدالمحمد کاشیان
 26. کتاب جستارهایی در اقتصادمقاومتی:تحریم های اقتصادی ایران مبانی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف عادل پیغامی
 27. کتاب تکافل خرد؛ضرورت ها و کارکردها

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف محمدرضا نورانی
 28. کتاب رهیافتی به توسعه اقتصادی توام با عدالت

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 418 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف محمد مخبر
 29. کتاب سواد مالی الگویی برای مالی شخصی و خانوادگی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف عادل پیغامی
 30. کتاب کاوش در منابع اقتصادی اینترنت

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف عبدالمحمد کاشیان
 31. کتاب گفتارهایی درباره حوزه های معرفتی و شناختی اقتصاد اسلامی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف غلامرضا مصباحی مقدم
 32. کتاب مبانی و کاربرد تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف یاسر سبحانی فرد
 33. کتاب مدل دلتا

  23,500 تومان

  تعداد صفحه 422 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف آرنولدو هکس
 34. کتاب مدلهای تعادل عمومی محاسباتی - بانگرش کاربردی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 457 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف مسلم بمان پور
 35. کتاب نظریه های کارآفرینی

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 421 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد مقیمی
 36. کتاب نظریه های مالی نوین

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت هاگن
 37. کتاب نظریه توسعه:شالوده شکنی ها

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران تالیف احمد موثقی
 38. کتاب مجموعه سوالات اقتصادخرد

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف علی اسدالهی
 39. کتاب مجموعه سوالات علوم اقتصادی

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهرداد پرچ