1. کتاب در پارسی - برگزیده ای از متون نظم و نثر فارسی

  10,500 تومان

  تعداد صفحه H03014 انتشارات دیباگران تالیف عبدالعلی قاسمی
 2. کتاب شعر قلندری

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سيده مريم ابوالقاسمی
 3. کتاب معیار الاشعار

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف خواجه نصيرالدين طوسی
 4. کتاب داستانهای غنایی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمد غلامرضایی
 5. کتاب متون تاریخی به ز بان فارسی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 333 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف امير مومنی هزاوه
 6. کتاب متون جغرافیایی به زبان فارسی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف عباس احمدوند
 7. کتاب سوانح

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف احمد غزالی
 8. کتاب شكوه نگاه - بررسی نظریه های ادبی

  8,600 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف منصوره معينی
 9. کتاب مثنوی معنوی

  48,500 تومان

  تعداد صفحه 2048 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جلال الدين محمد بن محمد مولوی
 10. کتاب آسمان های دگر - راهنمای پژوهش در مثنوی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 1132 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف احمد خاتمی
 11. کتاب آیین دبیری

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمدبن عبدالخالق ميهنی
 12. کتاب موسیقی شعر حافظ

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمدجواد عظيمی
 13. کتاب رحیق التحقیق - تصنیف فخرالدین مبارك شاه مروردی در سال 584 هجری به انضمام اشعار دیگر او

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف نصرالله پوردجوادی
 14. کتاب ادبیات و عرفان - مجموعه مقالات

  3,400 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف نصرالله پوردجوادی
 15. کتاب گزیده اشعار سبک هندی

  7,200 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف عليرضا ذكاوتی قراگوزلو
 16. کتاب ریاض الافكار در توصیف خزان و بهار

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 153 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف يارعلی تبريزی
 17. کتاب امثال كهن عربی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف رودولف زلهايم
 18. کتاب اجتماعیات در ادبیات

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سيدعلی محمد سجادی
 19. کتاب آسمان و خاک - الهیات شعر فارسی از رودكی تا عطار

  5,300 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف تاجماه آصفی
 20. کتاب وامق و عذرا

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ميرزا محمد صادق نامی
 21. کتاب شرح گلشن راز

  10,300 تومان

  تعداد صفحه 612 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف الهی اردبيلی
 22. کتاب نگاهی به دنیای خاقانی - جلد اول

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف معصومه معدن كن
 23. کتاب معانی و بیان

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جليل تجليل
 24. کتاب حساب جمل در شعر فارسی و فرهنگ تعبیرات رمزی

  7,800 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مهدی صدری
 25. کتاب حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه - فخری نامه

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی
 26. کتاب سراج القلوب

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ابومنصور سعيد بن محمد قطان غزنوی
 27. کتاب برگزیده متون ادب فارسی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 271 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جليل تجليل
 28. کتاب جا قصیده از دیوان خاقانی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف معصومه معدن كن
 29. کتاب خاقانی شروانی - حیات، زمان و محیط او

  12,100 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف غفار كندلی هريسچی
 30. کتاب بزم دیرینه‌عروس - شرح پانزده قصیده از دیوان خاقانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 574 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف معصومه معدن كن
 31. کتاب نگاهی به دنیای خاقانی - جلد دوم

  4,600 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف معصومه معدن كن
 32. کتاب نگاهی به دنیای خاقانی - جلد دوم

  4,600 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف معصومه معدن كن
 33. کتاب مثنوی جمال و جلال

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمد نزل آباد
 34. کتاب رباعیات خیام در منابع كهن

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سيد علی ميرافضلی
 35. کتاب مُقامات حمیدی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ابراهيم شاه‌حسينی
 36. کتاب نل و دمن

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف فيضی دكنی
 37. کتاب حدیث عشق در شرق - از سده اول تا سده پنجم هجری

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 620 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ژان كلود واده
 38. کتاب مكتوبات مولانا جلال الدین رومی

  5,100 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف توفيق ه. سبحانی
 39. کتاب وزن و قافیه شعر فارسی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف تقی وحيديان كاميار