1. کتاب شهر سراب

  18,000تومان

  17,100 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات فضا تألیف جاناتان بارنت ترجمه دکتر ملیحه مقصودی
 2. کتاب راهنمای جامع تفکیک آپارتمان ها

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات ماهواره تألیف اسماعیل یزدانی - علیرضا امیری
 3. کتاب طراحی مسکن روستایی - نگرش موردی ناحیه خزری

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات جهان جام جم تألیف حامد عاقبت بخیر
 4. کتاب سطح بندی روستاهای کشور

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 199 انتشارات شهیدی تألیف دکتر عباس سعیدی
 5. کتاب طراحی و اجرای فضای سبز روستایی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 131 انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تألیف علی اصغر هدایی
 6. کتاب طراحی و اجرای شبکه آبهای سطحی روستایی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 193 انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تألیف مجتبی بدیعی
 7. کتاب ارزشیابی اثرات اجرای طرح هادی روستایی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تألیف پژوهشکده سوانح طبیعی
 8. کتاب مبانی جغرافیای روستایی

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات سمت تألیف دکتر عباس سعیدی
 9. کتاب دیدگاهها و نظریات توسعه روستایی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم تألیف دکتر سید اسکندر صیدایی
 10. کتاب توسعه روستایی، اولویت بخشی به فقرای روستایی

  3,700 تومان

  تعداد صفحه 303 انتشارات دانشگاه تهران تألیف رابرت چمبرز ترجمه دکتر مصطفی ازکیا
 11. کتاب مدیریت روستایی در ایران

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مهدی طالب
 12. کتاب برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران

  2,200 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
 13. کتاب مدیریت روستایی با تاکید بر ایران

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات گنج هنر تألیف دکتر حسن افراخته
 14. کتاب کارآفرینی و برنامه ریزی توسعه روستایی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات دارخوین تالیف دکتر سید اسکندر صیدایی
 15. کتاب شناخت شناسی روستا

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 607 انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تألیف دکتر حسین آسایش
 16. کتاب جامعه شناسی روستایی

  5,800 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات کیهان تألیف دکتر منصور وثوقی
 17. کتاب شهر و روستا در سده های میانی تاریخ ایران

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تألیف دکتر شهرام یوسفی فر
 18. کتاب ارزیابی مشارکتی روستایی - PRA

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر هادی ویسی
 19. کتاب اصول تفسیر عکسهای هوایی

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمود زبیری
 20. کتاب مقدمه ای بر جغرافیای تاریخی ایران

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف دکتر حسن بیک محمدی
 21. کتاب اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 782 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سید کاظم علوی پناه
 22. کتاب آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمود زبیری
 23. کتاب تحلیلی بر فناوری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات دانشگاه تبریز تألیف دکتر علی اکبر رسولی
 24. کتاب جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 241 انتشارات سمت تألیف دکتر رحیم سرور
 25. کتاب جغرافیای جمعیت

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات دانشگاه تبریز تألیف دکتر یداله فرید
 26. کتاب مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت

  1,200 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات سمت تألیف دکتر فیروز جمالی
 27. کتاب کارتوگرافی

  2,800 تومان

  تعداد صفحه 267 انتشارات سمت تألیف دکتر مجید زاهدی
 28. کتاب برنامه ریزی کالبدی حوزه های گردشگری روستایی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تألیف ایرج قاسمی
 29. کتاب اصول فتوگرامتری

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان تألیف مهندس مینا مرادی زاده
 30. کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا - جلد اول

  17,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی تألیف دکتر حسین شکوئی
 31. کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا - جلد دوم - فلسفه های محیطی و مکتبهای جغرافیایی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی تألیف دکتر حسین شکوئی
 32. کتاب جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی

  3,300 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات به نشر تألیف دکتر حسین شکوئی
 33. کتاب اصول و مبانی جغرافیای شهری

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 405 انتشارات قومس تألیف غلامعلی خمر
 34. کتاب جغرافیای کوچ نشینی

  2,150 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات سمت تألیف دکتر سید رحیم مشیری
 35. کتاب کلیات قاره ها

  4,700 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات قومس تألیف دکتر رحیم مشیری
 36. کتاب حفاظت خاک

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 267 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر پرویز کردوانی
 37. کتاب شالوده آمایش سرزمین

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 289 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مجید مخدوم
 38. کتاب درآمدی بر منابع و مآخذ جغرافیای ایران

  2,200 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات سمت تألیف دکتر سید رحیم مشیری
 39. کتاب روش شناسی مشارکتی در بزنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تألیف عبدالرضا رکن الدین افتخاری
 40. کتاب جغرافیای جمعیت ایران

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر جعفر جوان
  0