1. کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده آزمون‌‌های كارشناسی رسمي دادگستری و كارشناسی رسمی قوه قضاییه

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات پندارپارس تالیف اميد بزرگ حداد
 2. کتاب راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناسی رسمی جلد8 - رشته امور بازرگانی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 114انتشارات نوآور تالیف محسن حسنی
 3. کتاب راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناس رسمی جلد۹ - رشته امور بیمه

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات نوآور تالیف محسن حسنی
 4. کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته امور ثبتی

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات نوآور تالیف محمد عظیمی آقداش
 5. کتاب فرهنگ نظریه حقوقی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات نی تألیف برایان اچ بیکس ترجمه محمد راسخ
 6. کتاب احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت - ارث ، وصیت ، وصایت

  2,400 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات سمت تألیف دكتر اسعد شیخ الاسلامی
 7. کتاب حقوق محیط زیست در ایران

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات سمت تألیف دكتر مصطفی تقی زاده انصاری
 8. کتاب آیین دادرسی كیفری 1

  2,350 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات سمت تألیف دكتر محمد آشوری
 9. کتاب حقوق مدنی اشخاص و محجورین

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات سمت تألیف دكتر سیدحسین صفایی
 10. کتاب حقوق تجارت ، شركتهای تجاری - جلد اول

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات سمت تألیف دكتر ربیعا اسكینی
 11. کتاب حقوق تجارت - ورشكستگی و تصفیه امور ورشكسته

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات سمت تألیف دكتر ربیعا اسكینی
 12. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات سمت تألیف دکتر فرهاد مشفقی
 13. کتاب منتخبات من المباحث الفقهیة

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات سمت تألیف دكتر حسین مهرپور
 14. کتاب قواعد فقه - بخش مدنی 2

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات سمت تألیف دکتر سیدمصطفی محقق داماد
 15. کتاب حقوق اداری

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات سمت تألیف دكتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی
 16. کتاب حقوق تجارت - شركتهای تجاری - جلد دوم

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات سمت تألیف دكتر ربیعا اسكینی
 17. کتاب حقوق جزای اختصاصی - جرایم علیه اموال

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات سمت تألیف دكتر محمد جعفر حبیب ‌زاده
 18. کتاب اسلام و حقوق بین الملل عمومی - جلد دوم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 19. کتاب حقوق تجارت - برات ، سفته ، قبض ، انبار ، اسناد در وجه حامل و چک

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات سمت تألیف دكتر ربیعا اسكینی
 20. کتاب حقوق تجارت بین الملل - جلد اول

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات سمت تألیف كلایو اشمیتوف ترجمه دكتر بهروز اخلاقی
 21. کتاب حقوق تجارت بین الملل - جلد دوم

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 708 انتشارات سمت تألیف كلایو اشمیتوف ترجمه دكتر بهروز اخلاقی
 22. کتاب اخلاق و حقوق بين الملل

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات سمت تألیف ناصر قربان نيا
 23. کتاب حقوق تجارت - كلیات ، معاملات تجاری ، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات سمت تألیف دكتر ربیعا اسكینی
 24. کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه - جلد اول

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات سمت تألیف جلیل قنواتی
 25. کتاب آیین دادرسی كیفری - جلد دوم

  4,300 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات سمت تألیف دكتر ولی الله انصاری
 26. کتاب روشهای نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق - مجموعه مقالات

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات سمت تألیف گروه فقه و حقوق و روانشناسی پژوهشكده ابن سینا
 27. کتاب قواعد فقه 1 - بخش جزا

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات سمت تألیف استاد خلیل قبله‌ ای خویی
 28. کتاب جرم شناسی نظری

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 484 انتشارات سمت تألیف جرج ولد ترجمه علی شجاعی
 29. کتاب حقوق تحقیقات جنایی - مطالعه تطبیقی

  6,900 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات سمت تألیف دكتر ولی الله انصاری
 30. کتاب متون حقوقی 1 - حقوق قراردادها

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات سمت تألیف دکتر عبدالحسین شیروی
 31. کتاب متون حقوقی 2 - حقوق جزا

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات سمت تألیف دکتر عبدالحسین شیروی
 32. کتاب كشف علمی جرایم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات سمت تألیف دكتر ولی الله انصاری