1. کتاب احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت - ارث ، وصیت ، وصایت

  2,400 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات سمت تألیف دكتر اسعد شیخ الاسلامی
 2. کتاب حقوق محیط زیست در ایران

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات سمت تألیف دكتر مصطفی تقی زاده انصاری
 3. کتاب آیین دادرسی كیفری 1

  2,350 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات سمت تألیف دكتر محمد آشوری
 4. کتاب حقوق مدنی اشخاص و محجورین

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات سمت تألیف دكتر سیدحسین صفایی
 5. کتاب حقوق تجارت ، شركتهای تجاری - جلد اول

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات سمت تألیف دكتر ربیعا اسكینی
 6. کتاب حقوق تجارت - ورشكستگی و تصفیه امور ورشكسته

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات سمت تألیف دكتر ربیعا اسكینی
 7. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات سمت تألیف دکتر فرهاد مشفقی
 8. کتاب منتخبات من المباحث الفقهیة

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات سمت تألیف دكتر حسین مهرپور
 9. کتاب قواعد فقه - بخش مدنی 2

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات سمت تألیف دکتر سیدمصطفی محقق داماد
 10. کتاب حقوق اداری

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات سمت تألیف دكتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی
 11. کتاب حقوق تجارت - شركتهای تجاری - جلد دوم

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات سمت تألیف دكتر ربیعا اسكینی
 12. کتاب حقوق جزای اختصاصی - جرایم علیه اموال

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات سمت تألیف دكتر محمد جعفر حبیب ‌زاده
 13. کتاب اسلام و حقوق بین الملل عمومی - جلد دوم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 14. کتاب حقوق تجارت - برات ، سفته ، قبض ، انبار ، اسناد در وجه حامل و چک

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات سمت تألیف دكتر ربیعا اسكینی
 15. کتاب حقوق تجارت بین الملل - جلد اول

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات سمت تألیف كلایو اشمیتوف ترجمه دكتر بهروز اخلاقی
 16. کتاب حقوق تجارت بین الملل - جلد دوم

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 708 انتشارات سمت تألیف كلایو اشمیتوف ترجمه دكتر بهروز اخلاقی
 17. کتاب اخلاق و حقوق بين الملل

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات سمت تألیف ناصر قربان نيا
 18. کتاب حقوق تجارت - كلیات ، معاملات تجاری ، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات سمت تألیف دكتر ربیعا اسكینی
 19. کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه - جلد اول

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات سمت تألیف جلیل قنواتی
 20. کتاب آیین دادرسی كیفری - جلد دوم

  4,300 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات سمت تألیف دكتر ولی الله انصاری
 21. کتاب روشهای نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق - مجموعه مقالات

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات سمت تألیف گروه فقه و حقوق و روانشناسی پژوهشكده ابن سینا
 22. کتاب قواعد فقه 1 - بخش جزا

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات سمت تألیف استاد خلیل قبله‌ ای خویی
 23. کتاب جرم شناسی نظری

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 484 انتشارات سمت تألیف جرج ولد ترجمه علی شجاعی
 24. کتاب حقوق تحقیقات جنایی - مطالعه تطبیقی

  6,900 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات سمت تألیف دكتر ولی الله انصاری
 25. کتاب متون حقوقی 1 - حقوق قراردادها

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات سمت تألیف دکتر عبدالحسین شیروی
 26. کتاب متون حقوقی 2 - حقوق جزا

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات سمت تألیف دکتر عبدالحسین شیروی
 27. کتاب كشف علمی جرایم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات سمت تألیف دكتر ولی الله انصاری
 28. کتاب اسلام و حقوق بین الملل عمومی - جلد اول

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات سمت تألیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 29. کتاب پلیس علمی - كشف علمی جرایم

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات سمت تألیف مهدی نجابتی
 30. کتاب ارث

  3,400 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات سمت تألیف استاد خلیل قبله‌ ای خویی
 31. کتاب تاریخ اندیشه های كیفری

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات سمت تألیف ژان پرادل ترجمه دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
 32. کتاب حقوق كار 1

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات سمت تألیف دکتر سید عزت‌ الله عراقی
 33. کتاب وقف از دیدگاه حقوق و قوانین

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات سمت تألیف دكتر محمد امینیان مدرس
 34. کتاب حقوق تعاونیها

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات سمت تألیف دكتر حسن حسنی
 35. کتاب حقوق جزای عمومی - جلد اول

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات سمت تألیف دكتر محمدصالح ولیدی
 36. کتاب حقوق مالكیت بر علائم تجاری و صنعتی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات سمت تألیف دكتر عبدالحمید شمس
 37. کتاب دادگستری درآلمان

  3,800 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات سمت تألیف آنكه فركمان ترجمه محمد صادری توحیدخانه
 38. کتاب تفسیر قانون مدنی - اسناد، آراء و اندیشه ‌های حقوقی

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات سمت تألیف دكتر سید مرتضی قاسم‌ زاده
 39. کتاب حقوق بیمه

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات سمت تألیف دكتر ایرج بابایی
  0