1. کتاب ضرب خوی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات نشرایران نگار تالیف محمد علی پیران
 2. کتاب تاریخ امپراتوری عثمانی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد تقی امامی خویی
 3. کتاب تاریخ‌ نگاری عربی در دوره میانه

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات سمت تألیف دکتر زهیرصیامیان گرجی
 4. کتاب اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات سمت تألیف دکتر علی خالقی
 5. کتاب تاریخ ایران در دوره قاجاریه - عصر آقا محمدخان

  23,500 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات سمت تألیف غلامحسین زرگری‌ نژاد
 6. کتاب تاریخ تکه‌ تکه از آنال تا تاریخ جدید

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات سمت تألیف فرانسوا دوس ترجمه دکتر عبدالله ناصری طاهری ، سمیه سادات طباطبایی
 7. کتاب تاریخ اجتماعی-دانش-روش-آموزش

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 474 انتشارات سمت تألیف دکترابراهیم موسی‌ پور بشلی، محمد ابراهیم باسط
 8. کتاب تاریخ اجتماعی-مسائل-راهبردها و روش‌ها

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات سمت تألیف مایلز فربرن ترجمه دکتر ابراهیم موسی‌ پور بشلی ، محمد ابراهیم باسط
 9. کتاب آموزش تاریخ در دانشگاه - ارتقای سطح یادگیری و فهم

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 451 انتشارات سمت تألیف آلن بوث ترجمه سید محسن علوی پور
 10. کتاب فلسفه نظری تاریخ-مبانی-مفاهیم و نظریه‌ها

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات سمت تألیف دکتر مجید کافی
 11. کتاب تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا

  10,700 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات سمت تألیف دکتر سیده رقیه میرابوالقاسمی
 12. کتاب تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی تا سده هفتم هجری

  1,570 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات سمت تألیف دکتر عبدالرحیم قنوات
 13. کتاب سلجوقیان-از آغاز تا فرجام

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات سمت تألیف دکتر سید ابوالقاسم فروزانی
 14. کتاب تاریخ‌ نگاری اسلامی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات سمت تألیف چیس اف رابینسون ترجمه دکتر محسن الویری
 15. کتاب مصطلح التاریخ-روش نقد تاریخی-روایت بوم محور از تاریخ‌ورزی علمی مسلمانان

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات سمت تألیف دکتر اسد رستم، دکتر سید محمدرضی مصطفوی نیا، دکتر حسن حضرتی ترجمه دکتر سید محمدرضی مصطفوی نیا، دکتر حسن حضرتی
 16. کتاب پيشگامان حكومت‌های شيعی - تاريخ حمدانيان و فاطميان

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 291 انتشارات سمت تألیف مريم معزی
 17. کتاب درآمدی بر جغرافیای تاریخی فرارود در سده‌‌های نخستین اسلامی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 403 انتشارات سمت تألیف دکتر حسن شجاعی ‌مهر
 18. کتاب مبانی علم تاريخ

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات سمت تألیف دکتر حسين مفتخری
 19. کتاب تاريخ فاطميان و حمدانيان

  4,300 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات سمت تألیف دکتر محمدعلی چلونگر
 20. کتاب قراخانيان - بنيان‌ گذاران نخستين سلسله ترك مسلمان در فرارود آسيای ميانه

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات سمت تألیف دكترسيد ابوالقاسم فروزانی
 21. کتاب تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار

  8,150 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات سمت تألیف محمدباقر وثوقی
 22. کتاب تاريخ تحليلی اسلام - از بعثت تا غيبت

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 212انتشارات سمت تألیف دكتر غلامحسين زرگری‌ نژاد
 23. کتاب تاريخ نگاری در سده بيستم - از عينيت علمی تا چالش پسامدرن

  2,400 تومان

  تعداد صفحه 227 انتشارات سمت تألیف گئورگ ايگرس ترجمه عبدالحسين آذرنگ
 24. کتاب غزنويان - از پيدايش تا فروپاشی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 484 انتشارات سمت تألیف دكتر سيد ابوالقاسم فروزانی
 25. کتاب ديلميان در گستره تاريخ ايران - حكومتهای محلی - آل زيار - آل بويه

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات سمت تألیف دكتر پروين تركمنی آذر
 26. کتاب درآمدی بر تاريخ پژوهی

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 476انتشارات سمت تألیف مايكل استنفورد ترجمه دكتر مسعود صادقی
 27. کتاب سلجوقيان 431-590 قمری

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 232انتشارات سمت تألیف مليحه ستارزاده
 28. کتاب تاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجام

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تألیف امير اكبری
 29. کتاب نهضت امام حسين و قيام كربلا

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات سمت تألیف دكتر غلامحسين زرگری نژاد
 30. کتاب تاريخ ايران باستان 2 - از ورود آريايی‌ها تا پايان هخامنشيان

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات سمت تألیف دكتر شيرين بيانی