1. کتاب بلوچستان در دوره پهلوی اول

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف عباس سرافرازی
 2. کتاب طلیعه داران جنبش های عربی اسلامی معاصر

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف احمد صلاح زکی ترجمه ابوالحسن امین مقدسی - عبدالوحید نویدی - مانی محیی
 3. کتاب قصه شهر - تهران نماد شهر نوپرداز ایرانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محسن حبیبی
 4. کتاب سفرنامه خاطرات کاوشهای باستان شناسی شوش

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مادام ژان دیولافوا
 5. کتاب سرگذشت قانون - مباحثی از تاریخ حقوق

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 962 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی پاشا صالح
 6. کتاب سیر تاریخ

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 293 انتشارات دانشگاه تهران تالیف گوردون ویر چایلد
 7. کتاب جانور باستان شناسی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 566 انتشارات دانشگاه تهران تالیف الیزابت جی.ریتز
 8. کتاب تحلیلی بر سیاستگذاری امنیت ملی عراق

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات دانشگاه تهران تالیف یاسر عبدالزهراء
 9. کتاب تجاوز عراق به ایران و موضع گیری سازمان ملل متحد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نسرین مصفا
 10. کتاب تاریخ فلسفه یونان 1

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دبلیو. کی. سی. گاتری
 11. کتاب تاریخ فلسفه در دوره یونانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 389 انتشارات دانشگاه تهران تالیف امیل بریه
 12. کتاب تاریخ عیلام

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پیر آمیه
 13. کتاب تاریخ عقاید اقتصادی جلد 1

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 622 انتشارات دانشگاه تهران تالیف شارل ژِید
 14. کتاب تاریخ سکه جلد1و2:از قدیم ترین ازمنه تا دوره ساسانیان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ملکزاده بیانی
 15. کتاب تاریخ طب در ایران پس از اسلام

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 1022 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود نجم آبادی
 16. کتاب تاریخ سیاسی-اجتماعی خاورمیانه:ازعصر قدیم تا پساعصر جدید

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 498 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد هوشی سادات
 17. کتاب تاریخ روسیه از آغاز تا انقلاب اکتبر

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 269 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ن. برایان شانی نوف
 18. کتاب تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالرحیم غنیمه
 19. کتاب تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران جلد 2

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 800 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن تاج بخش
 20. کتاب تاریخ جهانی 2 جلدی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 1500 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ش . دولاند لن
 21. کتاب تاریخ تحلیلی زبان فارسی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حمیرا زمردی
 22. کتاب تاریخ پیامبر اسلام محمد

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 806 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد ابراهیم آیتی
 23. کتاب تاریخ اسلام

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اکبر فیاض
 24. کتاب باستان شناسی شناختی و تکامل انسان

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سوفی.آ. دبون
 25. کتاب انسان در جستجوی معنی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ویکتور امیل فرانکل
 26. کتاب ایران کلده و شوش

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 814 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مادام ژان دیولافوا
 27. کتاب اتروسک تمدن شگفت انگیز

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد فدوی
 28. کتاب سلطانیه، ظهور و سقوط یک پایتخت

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر همایون رضوان قهفرخی - دکتر حسن کریمیان
 29. کتاب مجموعه تاریخ ایران و عثمانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۹۸ انتشارات طهوری تالیف درویش پاشا
 30. کتاب سرداران ایرانی و اعراب در شامگاه ساسانیان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۶ انتشارات امیر کبیر تالیف حمید کاویانی پویا
 31. کتاب زندقه در اوایل دوره عباسی

  60,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۱۰ انتشارات الست فردا تالیف احمد طاهری عراقی
 32. کتاب تاریخ فلسفه

  50,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات هرمس تالیف امیل بریه
 33. کتاب حکومت کرمانشاهان 2 جلدی

  68,000 تومان

  تعداد صفحه ۷۳۰ انتشارات نشر تاریخ ایران تالیف منصوره اتحادیه
 34. کتاب فهرستواره گویش پهلوی آذری

  17,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۹۳ انتشارات دیار کهن تالیف بابک علی خانی
 35. کتاب نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۵۲ انتشارات پیکره تالیف ویلم فلور
 36. کتاب مجموعه سوالات جامع چهار گزینه ای باستان شناسی 4 جلدی

  300,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۵۲۸ انتشارات میراث کتاب تالیف جاوید قهرمان زاده
 37. کتاب میان رودان باستان درسپیده دم تمدن

  33,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۰۸ انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالیف گیلرمو الغازه
 38. کتاب جدال های مفهومی درباره عدالت خواهی در دوران قاجارومشروطه

  27,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۷ انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالیف مسعود آتشگران
 39. کتاب تاریخ تطور نثرفارسی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۳۹ انتشارات سمت تالیف سیروس شمیسا
 40. کتاب علم مواد در مرمت و حفاظت اشیاء تاریخی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۲ انتشارات سمت تالیف هائیده خمسه