1. کتاب قواعد روش جامعه شناسی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 155 انتشارات دانشگاه تهران تالیف امیل دورکیم
 2. کتاب فضا - شهر و نظریه اجتماعی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فرن تانکیس
 3. کتاب فرهنگ جامع مخلوط بسپارها 2 جلدی

  85,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف ناصر شریفی سنجابی
 4. کتاب فرهنگ بهدینان

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جمشید سروش سروشیان
 5. کتاب فرهنگ امثال و حکم روسی - فارسی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات دانشگاه تهران تالیف صفرعلی فرسادمنش
 6. کتاب فرهنگ البسه مسلمانان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ر.پ.آ. دزی
 7. کتاب سنت جامعه شناسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت الکساندر نیسبت
 8. کتاب زمینه مشاوره و راهنمایی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 205 انتشارات دانشگاه تهران تالیف قاسم قاضی
 9. کتاب رویکردهای نظری هفتگانه دربررسی مسائل اجتماعی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ارل رابینگتن
 10. کتاب جامعه شناسی نهاد آموزشی - مدرسه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کمالی درانی
 11. کتاب جامعه شناسی محیط زیست

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 275 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جان هانیگان
 12. کتاب جامعه شناسی فاجعه

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 494 انتشارات دانشگاه تهران تالیف موسی عنبری
 13. کتاب جامعه شناسی سالمندان

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ریچارد سترسن
 14. کتاب جامعه شناسی روستایی ابعاد تغییر و توسعه درجامعه روستایی ایران

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 429 انتشارات دانشگاه تهران تالیف موسی عنبری
 15. کتاب جامعه شناسی پزشکی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 740 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابراهیم مسعود نیا
 16. کتاب جامعه شناسی بالینی جلد 2

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 573 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علیرضا محسنی تبریزی
 17. کتاب توسعه اجتماعی - چشم انداز جهانی و وضعیت ایران

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالحسین کلانتری
 18. کتاب تبارشناسی و تعلیم و تربیت

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نرگس سجادیه
 19. کتاب به سوی یک رنسانس شهری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لرد راجرز
 20. کتاب پیشگامان جامعه شناسی

  18,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف امیل دورکیم
 21. کتاب طبقه بندی و قشربندی اجتماعی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف
 22. کتاب جامعه شناسی و رنج هایش

  17,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف تقی آزاد ارمکی
 23. کتاب گنجینه گویش های ایرانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۸۸ انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی تالیف سلمان علی یاری بابلقانی
 24. کتاب انسان شناسی یاریگری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۱۵ انتشارات حبله رود تالیف مرتضی فرهادی
 25. کتاب مبانی جامعه شناسی علم

  25,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۵ انتشارات طهوری تالیف منوچهر محسنی
 26. کتاب مبانی جامعه شناسی زبان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۳۵ انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف رضا غفار ثمر
 27. کتاب جامعه آرمانی، جامعه بحرانی

  29,500 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۲ انتشارات پارسه تالیف گروه مولفان
 28. کتاب افسانه اسطوره

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات کارنامه تألیف نجف دریابندری
 29. کتاب از این لحاظ

  32,500تومان

  30,875 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات کارنامه تألیف نجف دریابندری
 30. کتاب فساد و مقبولیت قانون

  22,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نشر نی تالیف آزاده چلبی
 31. کتاب روستاهای آذربایجان شرقی به زبان کروکی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف رحمت محمد زاده
 32. کتاب در تنگنای بیم و امید

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف عبدالمحمد کاظمی پور
 33. کتاب جامعه شناسی سیاسی و سیاست تطبیقی

  تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات پوران پژوهش تالیف فاطمه احمدیان
 34. کتاب داستان تولد بانک مرکزی مستقل در آمریکا - شواهد برعلیه فدرال رزرو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 201 انتشارات دانشگاه یزد تالیف ماری نئوتون
 35. کتاب دانش خانواده و جمعیت

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات دانشگاه قم تالیف عباس حبیب زاده
 36. کتاب توسعه پایدار گردشگری - ازمفهوم تا عمل

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف سعیدرضا اکریان رونیزی
 37. کتاب مطالعات گردشگری وعلوم اجتماعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف اندرو هولدن
 38. کتاب درآمدی بر نظریه رسانه ها

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف رضا جلیلی سه بردان
 39. کتاب تحلیل شبکه اجتماعی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف محسن نوغانی دخت بهمنی
 40. کتاب فنون سرشماری در بوم شناسی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف ویلیام ج.ساترلند