1. کتاب طبقه بندی و قشربندی اجتماعی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف
 2. کتاب جامعه شناسی و رنج هایش

  17,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف تقی آزاد ارمکی
 3. کتاب گنجینه گویش های ایرانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۸۸ انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی تالیف سلمان علی یاری بابلقانی
 4. کتاب انسان شناسی یاریگری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۱۵ انتشارات حبله رود تالیف مرتضی فرهادی
 5. کتاب مبانی جامعه شناسی علم

  25,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۵ انتشارات طهوری تالیف منوچهر محسنی
 6. کتاب مبانی جامعه شناسی زبان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۳۵ انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف رضا غفار ثمر
 7. کتاب جامعه آرمانی، جامعه بحرانی

  29,500 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۲ انتشارات پارسه تالیف گروه مولفان
 8. کتاب افسانه اسطوره

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات کارنامه تألیف نجف دریابندری
 9. کتاب از این لحاظ

  32,500تومان

  30,875 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات کارنامه تألیف نجف دریابندری
 10. کتاب فساد و مقبولیت قانون

  22,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نشر نی تالیف آزاده چلبی
 11. کتاب روستاهای آذربایجان شرقی به زبان کروکی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف رحمت محمد زاده
 12. کتاب در تنگنای بیم و امید

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف عبدالمحمد کاظمی پور
 13. کتاب جامعه شناسی سیاسی و سیاست تطبیقی

  تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات پوران پژوهش تالیف فاطمه احمدیان
 14. کتاب داستان تولد بانک مرکزی مستقل در آمریکا - شواهد برعلیه فدرال رزرو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 201 انتشارات دانشگاه یزد تالیف ماری نئوتون
 15. کتاب دانش خانواده و جمعیت

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات دانشگاه قم تالیف عباس حبیب زاده
 16. کتاب توسعه پایدار گردشگری - ازمفهوم تا عمل

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف سعیدرضا اکریان رونیزی
 17. کتاب مطالعات گردشگری وعلوم اجتماعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف اندرو هولدن
 18. کتاب درآمدی بر نظریه رسانه ها

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف رضا جلیلی سه بردان
 19. کتاب تحلیل شبکه اجتماعی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف محسن نوغانی دخت بهمنی
 20. کتاب فنون سرشماری در بوم شناسی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف ویلیام ج.ساترلند
 21. کتاب جامعه شناسی سیاسی نابسامانی های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف مهدی عبدالهی ضیاءالدینی
 22. کتاب جامعه شناسی متعالیه جلد 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف ابراهیم خانی
 23. کتاب فرهنگ و امنیت

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 342 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف میشل سی ویلیامز
 24. کتاب فرهنگ و فرا فرهنگ

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف شهاب الدین ساداتی
 25. کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی فرهنگی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 402 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف غلامرضا حداد
 26. کتاب نظریه اجتماعی شهری - شهر،خود و جامعه

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رحمت اله صدیق سروستانی
 27. کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر

  68,500 تومان

  تعداد صفحه 994 انتشارات علمی تألیف جورج ریتزر ترجمه محسن ثلاثی
 28. کتاب موافقت نامه تریپس:تاریخچه تدوین و تحلیل مواد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 577 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دانیل جرویس
 29. کتاب توسعه رفتارشهروندی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 289 انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تالیف معروف خليلی
 30. کتاب پديده مهاجرت های روستایی:چالش ها و راهکارها

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تالیف امامعلی عاشری
 31. کتاب نکات درسی و تست نظریه های جامعه شناسی

  13,200 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف علیرضا رضازاده
 32. کتاب نکات درسی و تست مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سجاد علیزاده
 33. کتاب نکات درسی و تست مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سجاد علیزاده
 34. کتاب نکات درسی و تست آمار و روش تحقیق در علوم اجتماعی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سینا احمدی
 35. کتاب درسی زبان تخصصی علوم اجتماعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات روانشناسی و هنر تالیف حسین صنعتی
 36. کتاب درسی روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات روانشناسی و هنر تالیف حسین صنعتی
 37. کتاب درسی نظریه های جامعه شناسی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات روانشناسی و هنر تالیف حسین صنعتی
 38. کتاب تست روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف حسین صنعتی
 39. کتاب تست نظریه های جامعه شناسی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف حسین صنعتی
 40. کتاب تست مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف حسین صنعتی