1. کتاب مبانی جامعه شناسی علم

  25,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۵ انتشارات طهوری تالیف منوچهر محسنی
 2. کتاب مبانی جامعه شناسی زبان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۳۵ انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف رضا غفار ثمر
 3. کتاب جامعه آرمانی، جامعه بحرانی

  29,500 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۲ انتشارات پارسه تالیف گروه مولفان
 4. کتاب افسانه اسطوره

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات کارنامه تألیف نجف دریابندری
 5. کتاب از این لحاظ

  32,500تومان

  30,875 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات کارنامه تألیف نجف دریابندری
 6. کتاب فساد و مقبولیت قانون

  22,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نشر نی تالیف آزاده چلبی
 7. کتاب روستاهای آذربایجان شرقی به زبان کروکی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف رحمت محمد زاده
 8. کتاب در تنگنای بیم و امید

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف عبدالمحمد کاظمی پور
 9. کتاب جامعه شناسی سیاسی و سیاست تطبیقی

  تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات پوران پژوهش تالیف فاطمه احمدیان
 10. کتاب داستان تولد بانک مرکزی مستقل در آمریکا - شواهد برعلیه فدرال رزرو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 201 انتشارات دانشگاه یزد تالیف ماری نئوتون
 11. کتاب دانش خانواده و جمعیت

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات دانشگاه قم تالیف عباس حبیب زاده
 12. کتاب توسعه پایدار گردشگری - ازمفهوم تا عمل

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف سعیدرضا اکریان رونیزی
 13. کتاب مطالعات گردشگری وعلوم اجتماعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف اندرو هولدن
 14. کتاب درآمدی بر نظریه رسانه ها

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف رضا جلیلی سه بردان
 15. کتاب تحلیل شبکه اجتماعی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف محسن نوغانی دخت بهمنی
 16. کتاب فنون سرشماری در بوم شناسی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف ویلیام ج.ساترلند
 17. کتاب جامعه شناسی سیاسی نابسامانی های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف مهدی عبدالهی ضیاءالدینی
 18. کتاب جامعه شناسی متعالیه جلد 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف ابراهیم خانی
 19. کتاب فرهنگ و امنیت

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 342 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف میشل سی ویلیامز
 20. کتاب فرهنگ و فرا فرهنگ

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف شهاب الدین ساداتی
 21. کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی فرهنگی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 402 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف غلامرضا حداد
 22. کتاب نظریه اجتماعی شهری - شهر،خود و جامعه

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رحمت اله صدیق سروستانی
 23. کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر

  68,500 تومان

  تعداد صفحه 994 انتشارات علمی تألیف جورج ریتزر ترجمه محسن ثلاثی
 24. کتاب موافقت نامه تریپس:تاریخچه تدوین و تحلیل مواد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 577 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دانیل جرویس
 25. کتاب توسعه رفتارشهروندی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 289 انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تالیف معروف خليلی
 26. کتاب پديده مهاجرت های روستایی:چالش ها و راهکارها

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تالیف امامعلی عاشری
 27. کتاب نکات درسی و تست نظریه های جامعه شناسی

  13,200 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف علیرضا رضازاده
 28. کتاب نکات درسی و تست مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سجاد علیزاده
 29. کتاب نکات درسی و تست مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سجاد علیزاده
 30. کتاب نکات درسی و تست آمار و روش تحقیق در علوم اجتماعی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سینا احمدی
 31. کتاب درسی زبان تخصصی علوم اجتماعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات روانشناسی و هنر تالیف حسین صنعتی
 32. کتاب درسی روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات روانشناسی و هنر تالیف حسین صنعتی
 33. کتاب درسی نظریه های جامعه شناسی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات روانشناسی و هنر تالیف حسین صنعتی
 34. کتاب تست روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف حسین صنعتی
 35. کتاب تست نظریه های جامعه شناسی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف حسین صنعتی
 36. کتاب تست مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف حسین صنعتی
 37. کتاب جامعه شناسی بالینی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 573 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علیرضا محسنی تبریزی
 38. کتاب اصول و فنون مددکاری

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات مهر قائم تالیف مریم حیدری
 39. کتاب فرهنگ توصیفی دفاع غیرعامل

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات علم آفرین تالیف جواد هاشمی فشارکی
 40. کتاب محيط و رفتار اجتماعی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف ایروین آلتمن