1. کتاب مکانیک کلاسیک حداقل نظری

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف لئوناردو ساسکیند - جرج هرابوسکی ترجمه برنا حامدنی - سید رضا مداح ساداتیه
 2. کتاب آنالیز حقیقی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 371 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف محمد حسین فاروقی
 3. کتاب زمین شناسی نفت

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات دانش نگار تالیف محمد مختاری
 4. کتاب تاریخچه ریاضیات

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 501 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حسین سیفلو
 5. کتاب زمین شناسی ساختاری و تفسیر نقشه

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 444 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تالیف مارس
 6. کتاب تشکیل و طبقه بندی خاک مبتنی بر پایگاه جهانی منابع خاک WRB 2014

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 606 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر احمد حیدری
 7. کتاب کاربردهای برنامه ریزی خطی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 441 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد جواد اصغرپور
 8. کتاب کاربرد فناوری اطلاعات در علوم زمین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کاظم علوی پناه
 9. کتاب کاربرد سنجش از دور در علوم زمین

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید کاظم علوی پناه
 10. کتاب فیزیک و مدل سازی فرسایش بادی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 614 انتشارات دانشگاه تهران تالیف یاپینگ شائو
 11. کتاب فرسایش توده ای سواحل رودخانه ای

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات دانشگاه تهران تالیف امیر صمدی
 12. کتاب فتوگرامتری تحلیلی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جلال امینی
 13. کتاب علوم زمین با MATLAB

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مارتین اج. تراوث
 14. کتاب شکستگی در سنگ - منشا زمین شناسی و رفتار مهندسی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 848 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین معماریان
 15. کتاب سنگ شناسی کربناته با نگرشی بر کیفیت مخزنی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین رحیم پور بناب
 16. کتاب سنگ شناسی دگرگونی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون سرابی
 17. کتاب سنگ شناسی جلد 1

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون سرابی
 18. کتاب سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 666 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کاظم علوی پناه
 19. کتاب ژئودزی فیزیکی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالرضا صفری
 20. کتاب زمینه های غالب در جغرافیای انسانی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 419 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فاطمه بهفروز
 21. کتاب زمین شناسی نفت

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 430 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون سحابی
 22. کتاب زمین شناسی عمومی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 524 انتشارات دانشگاه تهران تالیف احمد معتمد
 23. کتاب زمین شناسی ساختاری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 842 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین معماریان
 24. کتاب زمین شناسی برای مهندسین

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین معماریان
 25. کتاب زمین ساخت جهانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 547 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فیلیپ کری
 26. کتاب زمین آمار - ژئواستاتیستیک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اصغر حسنی پاک
 27. کتاب زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حمید زعفرانی
 28. کتاب روش های تحقیق در هیدروژئولوژی کارست جلد 2

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نیکو گولدشایدر
 29. کتاب روش های تحقیق در هیدروژئولوژی کارست جلد 1

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نیکو گولدشایدر
 30. کتاب روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کریم منصورفر
 31. کتاب رسوبات و سنگ های کربناته

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 278 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کالین برایت ویت
 32. کتاب راهنمای نمونه برداری و آنالیز سم شناختی رسوبات

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالرضا کرباسی
 33. کتاب راهنمای گام به گام مدل سازی معادله ساختاری با نرم افزارAMOS Graphic

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 217 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حمید موحد محمدی
 34. کتاب ریاضی برای دانشجویان شیمی و مهندسی شیمی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رضا علیزاده
 35. کتاب ریاضیات مهندسی

  37,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف جلیل راشد محصل
 36. کتاب ریاضیات بنیادی برای مجموعه علوم زمین

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف آرا تومانیان
 37. کتاب ریاضیات برای جی.آی.اس GIS

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف ولفگانگ کاینس
 38. کتاب دوره مختصر منطق صوری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد خوانساری
 39. کتاب دینامیک سازه ها

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 706 انتشارات دانشگاه تهران تالیف خسرو برگی
 40. کتاب دینامیک برداری

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات دانشگاه تهران تالیف منصور نیکخواه بهرامی