1. تماس

  کتاب مکانیک کلاسیک حداقل نظری

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف لئوناردو ساسکیند - جرج هرابوسکی ترجمه برنا حامدنی - سید رضا مداح ساداتیه
 2. تماس

  کتاب آنالیز حقیقی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 371 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف محمد حسین فاروقی
 3. تماس

  کتاب زمین شناسی نفت

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات دانش نگار تالیف محمد مختاری
 4. تماس

  کتاب تاریخچه ریاضیات

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 501 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حسین سیفلو
 5. تماس

  کتاب زمین شناسی ساختاری و تفسیر نقشه

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 444 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تالیف مارس
 6. تماس

  کتاب تشکیل و طبقه بندی خاک مبتنی بر پایگاه جهانی منابع خاک WRB 2014

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 606 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر احمد حیدری
 7. تماس

  کتاب کاربردهای برنامه ریزی خطی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 441 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد جواد اصغرپور
 8. تماس

  کتاب کاربرد فناوری اطلاعات در علوم زمین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کاظم علوی پناه
 9. تماس

  کتاب کاربرد سنجش از دور در علوم زمین

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید کاظم علوی پناه
 10. تماس

  کتاب فیزیک و مدل سازی فرسایش بادی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 614 انتشارات دانشگاه تهران تالیف یاپینگ شائو
 11. تماس

  کتاب فرسایش توده ای سواحل رودخانه ای

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات دانشگاه تهران تالیف امیر صمدی
 12. تماس

  کتاب فتوگرامتری تحلیلی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جلال امینی
 13. تماس

  کتاب علوم زمین با MATLAB

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مارتین اج. تراوث
 14. تماس

  کتاب شکستگی در سنگ - منشا زمین شناسی و رفتار مهندسی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 848 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین معماریان
 15. تماس

  کتاب سنگ شناسی کربناته با نگرشی بر کیفیت مخزنی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین رحیم پور بناب
 16. تماس

  کتاب سنگ شناسی دگرگونی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون سرابی
 17. تماس

  کتاب سنگ شناسی جلد 1

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون سرابی
 18. تماس

  کتاب سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 666 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کاظم علوی پناه
 19. تماس

  کتاب ژئودزی فیزیکی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالرضا صفری
 20. تماس

  کتاب زمینه های غالب در جغرافیای انسانی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 419 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فاطمه بهفروز
 21. تماس

  کتاب زمین شناسی نفت

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 430 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون سحابی
 22. تماس

  کتاب زمین شناسی عمومی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 524 انتشارات دانشگاه تهران تالیف احمد معتمد
 23. تماس

  کتاب زمین شناسی ساختاری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 842 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین معماریان
 24. تماس

  کتاب زمین شناسی برای مهندسین

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین معماریان
 25. تماس

  کتاب زمین ساخت جهانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 547 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فیلیپ کری
 26. تماس

  کتاب زمین آمار - ژئواستاتیستیک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اصغر حسنی پاک
 27. تماس

  کتاب زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حمید زعفرانی
 28. تماس

  کتاب روش های تحقیق در هیدروژئولوژی کارست جلد 2

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نیکو گولدشایدر
 29. تماس

  کتاب روش های تحقیق در هیدروژئولوژی کارست جلد 1

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نیکو گولدشایدر
 30. تماس

  کتاب روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کریم منصورفر
 31. تماس

  کتاب رسوبات و سنگ های کربناته

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 278 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کالین برایت ویت
 32. تماس

  کتاب راهنمای نمونه برداری و آنالیز سم شناختی رسوبات

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالرضا کرباسی
 33. تماس

  کتاب راهنمای گام به گام مدل سازی معادله ساختاری با نرم افزارAMOS Graphic

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 217 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حمید موحد محمدی
 34. تماس

  کتاب ریاضی برای دانشجویان شیمی و مهندسی شیمی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رضا علیزاده
 35. تماس

  کتاب ریاضیات مهندسی

  37,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف جلیل راشد محصل
 36. تماس

  کتاب ریاضیات بنیادی برای مجموعه علوم زمین

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف آرا تومانیان
 37. تماس

  کتاب ریاضیات برای جی.آی.اس GIS

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف ولفگانگ کاینس
 38. تماس

  کتاب دوره مختصر منطق صوری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد خوانساری
 39. تماس

  کتاب دینامیک سازه ها

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 706 انتشارات دانشگاه تهران تالیف خسرو برگی
 40. تماس

  کتاب دینامیک برداری

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات دانشگاه تهران تالیف منصور نیکخواه بهرامی
  0