1. کتاب مبانی نظری گراف - الگوريتم ها و کاربردها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات نشر کتاب دانشگاهی تالیف کورش عشقی
 2. کتاب رياضيات کليد اسرار طبيعت

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 506 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حسین سیفلو
 3. کتاب آموزش نرم افزار MATLAB

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دیباگران تالیف مجتبی كوشا
 4. کتاب راهنمای SAS 9.1 مقدماتی و پيشرفته

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 603 انتشارات دیباگران تالیف مهدی اسماعیلیان
 5. کتاب راهنمای جامع SPSS 14

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات دیباگران تالیف مهدی اسماعیلیان
 6. کتاب راهنمای جامع SPSS 22 - همراه DVD

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات دیباگران تالیف مهدی اسماعیلیان
 7. کتاب راهنمای جامع Mathematica

  39,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف مهدی اسماعیلیان
 8. کتاب طرح آزمایش های کاربردی با SPSS

  43,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف امین اصفهانی
 9. کتاب محاسبات عددی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف جلیل رشیدی نیا
 10. کتاب مرجع کاربردی MAPLE 2016

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات دیباگران تالیف حمید کلائی
 11. کتاب اقتصاد رياضی پيشرفته

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات ناقوس تالیف سوشنگ وانگ
 12. کتاب مفاهيم رمزنگاری

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات ناقوس تالیف كريستف پار
 13. کتاب اقتصاد سنجی كاربردی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات ناقوس تالیف كاظم بيابانی خامنه
 14. کتاب تبديل لاپلاس و كاربردهای آن

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات ناقوس تالیف داود كلانتری
 15. کتاب راهنمای گستره دانش مديريت پروژه PMBOK 2013-Fifth Edition

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 575 انتشارات ناقوس تالیف رضا آتش فراز
 16. کتاب بهينه سازی خطی وبهينه سازی تركيبياتی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات ناقوس تالیف مهدی قطعی
 17. کتاب مرجع كامل نرم افزار Maple

  27,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ناقوس تالیف سيدعبدالوهاب تقوی
 18. کتاب تحليل آماری باMinitab 16

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات ناقوس تالیف ابراهيم بايزيدی
 19. کتاب تحليل كيفی داده با ATLAS .ti

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات ناقوس تالیف علی ميرزا محمدی
 20. کتاب كنترل كيفيت وتحليل آماری با Mini tab 16

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات ناقوس تالیف شايان كرمی
 21. کتاب اقتصاد سنجی كاربردی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات ناقوس تالیف احمد نريمانی
 22. کتاب مرجع كاربردی Maple 16

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات ناقوس تالیف حميد كلائی
 23. کتاب ‫شش سيگما همگام با نرم افزار MINITAB 14

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات ناقوس تالیف امير علی يزدانی
 24. کتاب ‫كنترل كيفيت آماری بوسيله MINITAB

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات ناقوس تالیف جواد عليزاده
 25. کتاب متغیرهای مختلط

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف استيون جی، كرانتس
 26. کتاب مسائل مسابقات ریاضی مجارستان 3

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اندی ليو
 27. کتاب جبر خطی

  18,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سانگ پيو هونگ
 28. کتاب 104 مساله در نظریه اعداد

  10,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 245 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف زومينگ فانگ
 29. کتاب مشاوره آماری

  18,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اندرو مک دوگال
 30. کتاب تحلیل سریهای زمانی با برنامه های كاربردی در R

  24,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 582 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كونگ سيک چن
 31. کتاب آشنایی با نظریه قابلیت اعتماد

  13,000تومان

  11,700 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مجيد اسدی
 32. کتاب آشنایی با آنالیز حقیقی

  31,000تومان

  27,900 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف منفرد استول
 33. کتاب اصول اقلیدس سیزده مقاله

  14,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف تامس ال. هيث
 34. کتاب آمار در بازرگانی - مجموعه كتابهای شوم

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف لنرد جی. كازمی یر
 35. کتاب هندسه های اقلیدسی و نااقلیدسی و بسط آن

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 503 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ماروين جی گرينبرگ
 36. کتاب آمار ریاضی و كاربردهای آن

  33,000تومان

  29,700 تومان

  تعداد صفحه 793 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جان فروند
 37. کتاب فرایندهای تصادفی

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف شلدون م. راس