1. تماس

  کتاب روش های محاسبات عددی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات علوم رایانه تالیف جواد وحیدی
 2. تماس

  کتاب روش های محاسبات عددی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات علوم رایانه تالیف جواد وحیدی
 3. تماس

  کتاب روش های محاسبات عددی - به همراه حل تست های کارشناسی ارشد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات علوم رایانه تالیف محسن ربانی
 4. تماس

  کتاب مجموعه نکات جمع بندی شده آزمون دکتری ریاضی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات علوم رایانه تالیف مجتبی نوری قارنسرایی
 5. تماس

  کتاب معادلات دیفرانسیل

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات علوم رایانه تالیف سید احمد حسن پور
 6. تماس

  کتاب مبانی نظری گراف - الگوريتم ها و کاربردها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات نشر کتاب دانشگاهی تالیف کورش عشقی
 7. تماس

  کتاب رياضيات کليد اسرار طبيعت

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 506 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حسین سیفلو
 8. تماس

  کتاب آموزش نرم افزار MATLAB

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دیباگران تالیف مجتبی كوشا
 9. تماس

  کتاب راهنمای SAS 9.1 مقدماتی و پيشرفته

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 603 انتشارات دیباگران تالیف مهدی اسماعیلیان
 10. تماس

  کتاب راهنمای جامع SPSS 14

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات دیباگران تالیف مهدی اسماعیلیان
 11. تماس

  کتاب راهنمای جامع SPSS 22 - همراه DVD

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات دیباگران تالیف مهدی اسماعیلیان
 12. تماس

  کتاب راهنمای جامع Mathematica

  39,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف مهدی اسماعیلیان
 13. تماس

  کتاب طرح آزمایش های کاربردی با SPSS

  43,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف امین اصفهانی
 14. تماس

  کتاب محاسبات عددی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف جلیل رشیدی نیا
 15. تماس

  کتاب مرجع کاربردی MAPLE 2016

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات دیباگران تالیف حمید کلائی
 16. تماس

  کتاب اقتصاد رياضی پيشرفته

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات ناقوس تالیف سوشنگ وانگ
 17. تماس

  کتاب مفاهيم رمزنگاری

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات ناقوس تالیف كريستف پار
 18. تماس

  کتاب اقتصاد سنجی كاربردی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات ناقوس تالیف كاظم بيابانی خامنه
 19. تماس

  کتاب تبديل لاپلاس و كاربردهای آن

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات ناقوس تالیف داود كلانتری
 20. تماس

  کتاب راهنمای گستره دانش مديريت پروژه PMBOK 2013-Fifth Edition

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 575 انتشارات ناقوس تالیف رضا آتش فراز
 21. تماس

  کتاب بهينه سازی خطی وبهينه سازی تركيبياتی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات ناقوس تالیف مهدی قطعی
 22. تماس

  کتاب مرجع كامل نرم افزار Maple

  27,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ناقوس تالیف سيدعبدالوهاب تقوی
 23. تماس

  کتاب تحليل آماری باMinitab 16

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات ناقوس تالیف ابراهيم بايزيدی
 24. تماس

  کتاب تحليل كيفی داده با ATLAS .ti

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات ناقوس تالیف علی ميرزا محمدی
 25. تماس

  کتاب كنترل كيفيت وتحليل آماری با Mini tab 16

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات ناقوس تالیف شايان كرمی
 26. تماس

  کتاب اقتصاد سنجی كاربردی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات ناقوس تالیف احمد نريمانی
 27. تماس

  کتاب مرجع كاربردی Maple 16

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات ناقوس تالیف حميد كلائی
 28. تماس

  کتاب ‫شش سيگما همگام با نرم افزار MINITAB 14

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات ناقوس تالیف امير علی يزدانی
 29. تماس

  کتاب ‫كنترل كيفيت آماری بوسيله MINITAB

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات ناقوس تالیف جواد عليزاده
 30. تماس

  کتاب متغیرهای مختلط

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف استيون جی، كرانتس
 31. تماس

  کتاب مسائل مسابقات ریاضی مجارستان 3

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اندی ليو
 32. تماس

  کتاب جبر خطی

  18,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سانگ پيو هونگ
 33. تماس

  کتاب 104 مساله در نظریه اعداد

  10,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 245 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف زومينگ فانگ
 34. تماس

  کتاب مشاوره آماری

  18,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اندرو مک دوگال
 35. تماس

  کتاب تحلیل سریهای زمانی با برنامه های كاربردی در R

  24,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 582 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كونگ سيک چن
 36. تماس

  کتاب آشنایی با نظریه قابلیت اعتماد

  13,000تومان

  12,350 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مجيد اسدی
 37. تماس

  کتاب آشنایی با آنالیز حقیقی

  31,000تومان

  27,900 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف منفرد استول
  0