1. تماس

  کتاب نظریه مقدماتی اعداد

  17,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ديويد ام. برتن
 2. تماس

  کتاب المپیادهای ریاضی آمریكا 1986-1972 به انضمام 1990-1987

  1,800تومان

  1,620 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مری س. كلمكين
 3. تماس

  کتاب آشنایی با نابرابریها

  7,000تومان

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ر. بلمن
 4. تماس

  کتاب مسایل مسابقه های ریاضی مجارستان - جلد اول

  2,500تومان

  2,250 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف يوژف كورشاک
 5. تماس

  کتاب اصول آمار زیستی - جلد دوم

  4,600تومان

  4,140 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف برنارد روسنر
 6. تماس

  کتاب اصول آمار زیستی - جلد اول

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 636 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف برنارد روسنر
 7. تماس

  کتاب نیمصفحه پوانكاره - مدخلی بر هندسه جدید

  5,000تومان

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سال استال
 8. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال - جلد دوم

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 744 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف تام م. آپوستل
 9. تماس

  کتاب آمار ریاضی

  18,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جان فروند
 10. تماس

  کتاب تحقیقی در آثار ریاضی ابوریحان بیرونی

  8,100تومان

  7,290 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ابوالقاسم قربانی
 11. تماس

  کتاب تحلیل رگرسیونی كاربردی

  8,100تومان

  7,290 تومان

  تعداد صفحه 876 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف نورمن دريپر
 12. تماس

  کتاب آمار كاربردی - جلد اول

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ويليام واسرمن
 13. تماس

  کتاب هندسه جبری مقدماتی

  10,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ميلز ريد
 14. تماس

  کتاب ریاضیات در علوم زیستی - جلد اول

  6,400تومان

  5,760 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ادوارد باچلت
 15. تماس

  کتاب ریاضیات گسسته و تركیبیاتی از دیدگاه كاربردی - جلد اول

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 634 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف رالف گريمالدی
 16. تماس

  کتاب ریاضیات گسسته و تركیبیاتی از دیدگاه كاربردی - جلد دوم

  12,000تومان

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف رالف گريمالدی
 17. تماس

  کتاب مبانی علم كامپیوتر از دیدگاه ریاضی

  2,700تومان

  2,430 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف علی بهفروز
 18. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

  14,600تومان

  13,140 تومان

  تعداد صفحه 868 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جرالد برادلی
 19. تماس

  کتاب نظریه نمونه گیری و كاربردهای آن - جلد اول

  5,000تومان

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف علی عميدی
 20. تماس

  کتاب نظریه مقدماتی اطلاع

  7,000تومان

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف د. س. جونز
 21. تماس

  کتاب تحلیل چند متغیره

  4,500تومان

  4,050 تومان

  تعداد صفحه 592 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كانتی مارديا
 22. تماس

  کتاب گامهایی در جبر تعویض پذیر

  10,000تومان

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف رودنی شارپ
 23. تماس

  کتاب نظریه نمونه گیری و كاربردهای آن - جلد دوم

  85,000تومان

  76,500 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف علی عميدی
 24. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد 1 قسمت 1

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف لوئيس ليتهلد
 25. تماس

  کتاب مبانی آمار مهندسی

  12,700تومان

  11,430 تومان

  تعداد صفحه 752 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف استوارت هانتر
 26. تماس

  کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته - جلد اول

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 858 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اروين كرويت سيگ
 27. تماس

  کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته - جلد دوم - ویراست هشتم

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اروين كرويت سيگ
 28. تماس

  کتاب آمار ریاضی

  28,000تومان

  25,200 تومان

  تعداد صفحه 620 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف رانلد والپول
 29. تماس

  کتاب جبر خطی

  1,600تومان

  1,440 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف چارلز كرتيس
 30. تماس

  کتاب درسی در نظریه گروهها

  7,000تومان

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف عليرضا زكایی
 31. تماس

  کتاب ریاضیات برای اقتصاد - الگوها و روشها

  10,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 652 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف آدام استاسسكی
 32. تماس

  کتاب گرهها

  3,000تومان

  2,700 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف لوئيس اچ.كافمن
 33. تماس

  کتاب آشنایی با هیاتهای متناهی و كاربرد آنها

  10,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 562 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف هارلت نيدرايتر
 34. تماس

  کتاب آشنایی با تاریخ ریاضیات - جلد دوم

  11,000تومان

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف هاورد و. ايوز
 35. تماس

  کتاب آشنایی با تناظر گالوا

  6,000تومان

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مورين اچ. فنريک
 36. تماس

  کتاب هندسه اعداد مختلط

  4,000تومان

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف هانس شورتفه‌گر
 37. تماس

  کتاب مبادی هندسه جبری

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ويليام ترويز
 38. تماس

  کتاب گروه و گراف آن - ریاضیات پیش دانشگاهی

  3,000تومان

  2,700 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ويلهلم ماگنوس
 39. تماس

  کتاب هندسه های اقلیدسی و نااقلیدسی

  7,000تومان

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ماروين جی گرينبرگ
 40. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد 2 قسمت 2

  20,500تومان

  18,450 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف لوئيس ليتهلد
  0