1. تماس

  کتاب اصول آنالیز حقیقی

  20,500تومان

  18,450 تومان

  تعداد صفحه 652 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ربرت جی. بارتل
 2. تماس

  کتاب نظریه گراف و كاربردهای آن

  12,000تومان

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف باندی مورتی
 3. تماس

  کتاب نظریه گالوا

  1,200تومان

  1,080 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف آر. سريدهاران
 4. تماس

  کتاب آشنایی با روشهای بهینه سازی و كاربرد آنها در آمار

  2,000تومان

  1,800 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف برايان اوريت
 5. تماس

  کتاب جبر خطی و نظریه ماتریسها

  6,000تومان

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 451 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اوار دی. نرينگ
 6. تماس

  کتاب كنترل كیفیت

  6,000تومان

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 506 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ديل اچ. بسترفيلد
 7. تماس

  کتاب نخستین گامها در آنالیز عددی

  4,000تومان

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جی. سی. ترنر
 8. تماس

  کتاب آنالیز مختلط و كاربردهای آن

  23,000تومان

  20,700 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ريچارد ا. سيلورمن
 9. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد 1 قسمت 2

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 978 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف لوئيس ليتهلد
 10. تماس

  کتاب مبانی ریاضیات

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ديويد تال
 11. تماس

  کتاب توپولوژی، نخستین درس

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 579 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جيمز ر. مانكرز
 12. تماس

  کتاب توابع متغیر مختلط

  2,100تومان

  1,890 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مجيد محمدزاده
 13. تماس

  کتاب تحلیل واریانس و طرح آزمایشها

  2,400تومان

  2,160 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف م. ژيرو
 14. تماس

  کتاب آشنایی با منطق ریاضی

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف هربرت ب. اندرتون
 15. تماس

  کتاب مفاهیم و روشهای آماری - جلد دوم

  11,000تومان

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ريچارد ای.جانسون
 16. تماس

  کتاب استنباط آماری ناپارامتری

  3,100تومان

  2,790 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جين ديكنسن گيبنز
 17. تماس

  کتاب طرح و تحلیل آزمایشها

  31,500تومان

  28,350 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف راگلاس سی. مونت‌گمری
 18. تماس

  کتاب مقدمات معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی - جلد اول

  26,000تومان

  23,400 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ريچارد ک.ديپريما
 19. تماس

  کتاب آشنایی با نظریه اعداد

  10,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ويليام و.آدامز
 20. تماس

  کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته - جلد اول

  4,100تومان

  3,690 تومان

  تعداد صفحه 644 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اروين كرويت سيگ
 21. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال - جلد اول

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 952 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف تام م.آپوستل
 22. تماس

  کتاب جبر خطی

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مايكل اونان
 23. تماس

  کتاب جبر خطی

  24,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 550 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ری كنزی
 24. تماس

  کتاب نخستین درس در جبر مجرد

  3,700تومان

  3,330 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ف. ج. هيگينز
 25. تماس

  کتاب نخستین درس در جبر مجرد - جلد اول

  10,500تومان

  9,450 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جان ب.فرالی
 26. تماس

  کتاب آمار مقدماتی - جلد دوم

  14,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف رانلد جي. ووناكات
 27. تماس

  کتاب آشنایی با توپولوژی و آنالیز نوین

  6,500تومان

  5,850 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ج. ف. سيمونز
 28. تماس

  کتاب نظریه آمار- جلد اول

  8,700تومان

  7,830 تومان

  تعداد صفحه 444 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف برنا رد و. ليندگرن
 29. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد 2 قسمت 1

  21,000تومان

  18,900 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف لوئيس ليتهلد
 30. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف بی.دبليو. ويلر
 31. تماس

  کتاب مبانی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

  5,900تومان

  5,310 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ايان اسندون
 32. تماس

  کتاب نظریه طبیعی مجموعه ها

  12,000تومان

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف پ.ر. هالموس
 33. تماس

  کتاب نظریه نمونه گیری

  3,700تومان

  3,330 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف پرويز شيرانی
 34. تماس

  کتاب اعداد مختلط

  2,400تومان

  2,160 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف والتر لدرمن
 35. تماس

  کتاب مفاهیم و روشهای آماری - جلد اول

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ريچارد ای. جانسون
 36. تماس

  کتاب سری فوریه

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ی.ن. اسندون
 37. تماس

  کتاب طراحی منطقی دستگاههای رقمی

  2,100تومان

  1,890 تومان

  تعداد صفحه 346 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف آرتور د.فريدمن
 38. تماس

  کتاب مبانی نظریه صف

  2,200تومان

  1,980 تومان

  تعداد صفحه 628 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كارل م. هريس
 39. تماس

  کتاب آشنایی با تاریخ ریاضیات - جلد اول

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف هاوارد دبليو. ايوز
 40. تماس

  کتاب معادلات دیفرانسیل و كاربرد آنها

  23,000تومان

  20,700 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جرج ف.سيمونز
  0