1. کتاب سرپرستی در صنعت مهمانداری

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات سمت تألیف دكتر سیدمهدی الوانی
 2. کتاب مبانی مدیریت -در عصر اطلاعات- مفاهیم، تئوری ها و کاربردها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 451 انتشارات مدیران تألیف دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی
 3. کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات پیام نور تألیف لطف الله فروزنده دهکردی ، محمدتقی امینی ، صمد خبازباویل
 4. کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی

  4,900 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات پیام نور تألیف میرزاحسن حسینی ، شهرام جنابی
 5. کتاب زبان تخصصی مدیریت صنعتی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات اسرار دانش تألیف فرزاد امیدواران
 6. کتاب اصول مدیریت

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات سمت تألیف دكتر علی رضائیان
 7. کتاب تصمیم‌ گیری و تعیین خط مشی دولتی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات سمت تألیف دكتر سیدمهدی الوانی
 8. کتاب مدیریت كارخانه

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 728 انتشارات سمت تألیف سیدمحمد سیدحسینی
 9. کتاب مدیریت توسعه - تحول سازمان به مثابه استراتژی توسعه

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات سمت تألیف دكتر عباس محمد زاده
 10. کتاب تحقیقات بازاریابی - نگرش كاربردی

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات سمت تألیف دكتر احمد روستا
 11. کتاب قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات سمت تألیف دكتر داور ونوس
 12. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات سمت تألیف دكتر حسین فرهادی
 13. کتاب مدیریت بازاریابی

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات سمت تألیف دكتر احمد روستا
 14. کتاب استقرار مدیریت استراتژیك - جلد اول

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات سمت تألیف اچ ایگورانسف ترجمه دكتر عبدالله زندیه
 15. کتاب مدیریت منابع انسانی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات سمت تألیف دكتر اسفندیار سعادت
 16. کتاب مباحث ویژه مدیریت دولتی

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات سمت تألیف دكتر سیدمهدی الوانی
 17. کتاب آمار و كاربرد آن در مدیریت - جلد اول

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات سمت تألیف دكتر عادل آذر
 18. کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات سمت تألیف دكتر علی رضائیان
 19. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات سمت تألیف دكتر فرهاد مشفقی
 20. کتاب مدیریت تحول سازمانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات سمت تألیف دكتر محمدسعید تسلیمی
 21. کتاب آمار و كاربرد آن در مدیریت - جلد دوم - تحلیل آماری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات سمت تألیف دكتر عادل آذر
 22. کتاب بازاریابی بین المللی

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات سمت تألیف دكتر محمد علی بابایی زكلیكی
 23. کتاب تحقیق در عملیات - جلد اول

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات سمت تألیف دكتر محمدرضا مهرگان
 24. کتاب تحلیل فرایندی خط مشی‌ گذاری و تصمیم‌ گیری

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات سمت تألیف دكتر محمدسعید تسلیمی
 25. کتاب پول ، ارز و بانكداری

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات سمت تألیف فردریك میشكین ترجمه دكتر علی جهانخانی
 26. کتاب مبانی سازمان و مدیریت

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 620 انتشارات سمت تألیف دكتر علی رضائیان
 27. کتاب مدیریت استراتژیک در بازرگانی و صنایع

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات سمت تألیف دكتر مهدی ابراهیمی نژاد
 28. کتاب ارتباطات و فرهنگ 1 - نظریه ارتباطات سازمانی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات سمت تألیف آلفرد جی اسمیت ترجمه مهدی بابائی اهری
 29. کتاب كاربرد كامپیوتر در مدیریت و حسابداری

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات سمت تألیف حبیب‌ الله كشتكار ملكی
 30. کتاب مدیریت فراملیتی و جهانی - نگرش تطبیقی

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات سمت تألیف دكتر شمس السادات زاهدی
 31. کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات سمت تألیف دكتر علی رضائیان
 32. کتاب اصول تهیه و تنظیم و كنترل بودجه

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات سمت تألیف دكتر مهدی ابراهیمی نژاد
 33. کتاب مدیریت تولید و عملیات

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات سمت تألیف دكتر سیدعباس كاظمی
 34. کتاب برنامه ‌ریزی استراتژیک و بلندمدت

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات سمت تألیف دکتر محمدرضا حمیدی ‌زاده
 35. کتاب سازمانهای مالی و پولی بین المللی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات سمت تألیف دكتر مهدی ابراهیمی نژاد
 36. کتاب مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات سمت تألیف دكتر سید علی اكبر افجه
 37. کتاب جامعه ‌شناسی سازمانها - رویكرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات سمت تألیف دكتر آرین قلی ‌پور
 38. کتاب سیستم اطلاعات مدیریت - مدل سازی اطلاعات

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات سمت تألیف دكتر علی رضائیان
 39. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت بیمه

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات سمت تألیف دكتر داور ونوس
 40. کتاب بهره ‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات سمت تألیف دكتر سید عباس كاظمی
  0