1. موجود

  کتاب مدیریت عملکرد - راهبردهای کلیدی و راهنمای عملی ویرایش دوم

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف مایکل آرمسترانگ ترجمه دکتر سعید صفری - امیر وهابیان
 2. موجود

  کتاب نظریه سازمان در آموزش عالی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف کاترین منینگ ترجمه دکتر حسین عباسیان - مریم ساسانیان
 3. تماس

  کتاب از بازاریابی سنتی به بازاریابی دیجیتالی نسل چهارم بازاریابی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات مهربان نشر تألیف فیلیپ کاتلر - هرماوان کارتاجایا - ایوان ستیاوان ترجمه علی عمویی اوجاکی - شهریار محسنین - آوا شفیعی
 4. تماس

  کتاب پاسخ تشریحی تمرین ها مسایل کاربردی نظریه بازی ها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر قهرمان عبدلی
 5. تماس

  کتاب مبانی برنامه ریزی در نظام آموزش عالی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ندا علیزاده - حسن صدیقی - فاطمه شفیعی
 6. تماس

  کتاب مدیریت محیط کسب و کار

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات جهاد دانشگاهی ترجمه دکتر محمد عزیزی
 7. تماس

  کتاب الگوی توسعه و توانمندسازی مدیران

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف محمدعلی گودرزی - فاطمه امانی
 8. تماس

  کتاب طراحی خدمت - ITIL

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 303 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لو هان بک
 9. تماس

  کتاب شبیه سازی زنجیره تامین

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فرانسیسکو کامپووزانو
 10. تماس

  کتاب سنجش و ارزیابی سرمایه انسانی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابوالقاسم نادری
 11. تماس

  کتاب سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد محمودی
 12. تماس

  کتاب سرآمدی در بازاریابی الکترونیک

  45,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف
 13. تماس

  کتاب سازمان درعصر صنعت

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس منوریان
 14. تماس

  کتاب رویکردی مستند به کارآفرینی در سازمان های خدمات عمومی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 279 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جعفری مقدم
 15. تماس

  کتاب روش های تصمیم گیری چند شاخصه فازی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین صفری
 16. تماس

  کتاب روشهای پشتیبانی از تصمیم گیری مشارکتی درعرصه شهر

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مرکزاسکان بشر ملل متحد
 17. تماس

  کتاب ره نگاشت فناوری برای استراتژی و نوآوری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مارتین مورله
 18. تماس

  کتاب راهنمای جامع مدیریت قراردادهای مشاوران

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 437 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مجید پرچمی
 19. تماس

  کتاب درآمدی بر مطالعات جمعیتی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 313 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دیوید لوکاس
 20. تماس

  کتاب دانش مخاطرات

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابراهیم مقیمی
 21. تماس

  کتاب حل مسائل مدیریت تولید و عملیات نوین

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات دانشگاه تهران تالیف احمد جعفرنژاد
 22. تماس

  کتاب توسعه و ترویج روستایی

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 709 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اسماعیل شهبازی
 23. تماس

  کتاب توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرای روستایی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 303 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت چمبرز
 24. تماس

  کتاب تمرکز گرایی و تمرکز زدایی در ایران

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد باقر قالیباف
 25. تماس

  کتاب تکنیک های تصمیم گیری در MADM

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید عزیز یونسی فسر
 26. تماس

  کتاب تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عزت الله اصغری زاده
 27. تماس

  کتاب تکنیک های تحلیل کسب و کار

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جیمز کادل
 28. تماس

  کتاب تکنیک های برنامه ریزی گردشگری

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کرامت الله زیاری
 29. تماس

  کتاب تفکر راهبردی رویکرد نه مرحله ای

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سایمون ووتون
 30. تماس

  کتاب تفسیری بر مدل تعالی سازمانی EFQM

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین صفری
 31. تماس

  کتاب برنامه ریزی و مدیریت منابع انرژی با نگاهی به معماری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات دانشگاه تهران تالیف شاهین حیدری
 32. تماس

  کتاب برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب جلد 2

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دینل پیتر لاکس
 33. تماس

  کتاب مدیریت و کنترل پروژه

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 245 انتشارات متخصصان تألیف نجمه جمالی
 34. تماس

  کتاب سرمایه اجتماعی از نگاه مدیریت دانش در مدل مفهومی KSE

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات متخصصان تألیف سیده زینب موسوی دزفولی
 35. تماس

  کتاب مدیر یار فرهنگی، کتاب همراه مدیران

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات متخصصان تألیف محمود نظرنیا
 36. تماس

  کتاب بازاریابی سیاسی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مسعود کیماسی
 37. تماس

  کتاب بازاریابی خدمات بانکی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 591 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد مقیمی
 38. تماس

  کتاب انتقال یادگیری در سازمان ها

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کت اشنایدر
 39. تماس

  کتاب اقتصاد مهندسی تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حیدرقلی مسعودی
  0