1. کتاب مباحث ویژه مدیریت دولتی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات سمت تألیف دکتر سید محمد مقیمی
 2. کتاب تئوریهای مدیریت دولتی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 610 انتشارات نگاه دانش تألیف دکتر عباس نرگسیان
 3. کتاب مدیریت عمومی

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات روان تألیف دکتر علی علاقه بند
 4. کتاب اصول مدیریت ریسک و بیمه

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 534 انتشارات پژوهشکده بیمه تألیف جرج رجدا ترجمه کرامت اله افخمی
 5. کتاب مبانی سازمان و مدیریت

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 598 انتشارات سمت تألیف دکتر علی رضائیان
 6. کتاب اصول مدیریت

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات سمت تألیف دکتر علی رضائیان
 7. کتاب فرهنگ جامع مدیریت

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 658 انتشارات صفار تألیف کتر داور ونوس
 8. کتاب فرهنگ اصطلاحات تخصصی مهندسی مالی - مدیریت مالی - مدیریت سرمایه گذاری - نهاد ها و بازارهای مالی انگلیسی - فارسی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 455 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تألیف هاشم نیکو مرام
 9. کتاب 21 قانون انكارناپذير رهبری

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات پیکان تالیف جان سی مكسول