1. تماس

    کتاب اطلس سنگ شناسی با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی - SEM

    55,000تومان

    52,250 تومان

    تعداد صفحه 284 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت تالیف جوان ای ولتون
0