1. کتاب استاد شطرنج در برابر شطرنج باز آماتور

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات ارم شیراز تألیف دکتر ماکس ایوه ترجمه امیرحسین شفیعی
 2. کتاب آموزش شطرنج

  12,000تومان

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 401 انتشارات فرزین تألیف بابی فیشر ترجمه حسین میرزایی
0