1. کتاب اندیشه های فلسفی در پایان هزاره دوم

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات هرمس تألیف دکتر محمد ضیمران
 2. کتاب افلاطون، پایدیا و مدرنیته

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات نقش جهان تألیف دکتر محمد ضیمران
 3. کتاب نگاهی به فلسفه روشنگری و بازتاب آن در هنر

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات نقش جهان تألیف فردریک بایزر ترجمه دکتر محمد ضیمران
 4. کتاب گذر از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، لیوتار، دریدا

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات آگه تألیف شاهرخ حقیقی
 5. کتاب تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 357 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سید حسین بحرینی
 6. کتاب مکتب ها، نظریه ها و مدلهای برنامه و برنامه ریزی منطقه ای

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 237 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر کرامت الله زیاری
 7. کتاب شهر درخت نیست

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 68 انتشارات آرمانشهر تألیف کریستوفر الکساندر ترجمه فرناز فرشاد
 8. کتاب شهر و تجربه مدرنیته فارسی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات تیسا تألیف نرگس خالصی مقدم
0