1. تماس

   کتاب قواعد روش جامعه شناسی

   6,500 تومان

   تعداد صفحه 155 انتشارات دانشگاه تهران تالیف امیل دورکیم
  2. تماس

   کتاب فضا - شهر و نظریه اجتماعی

   18,000 تومان

   تعداد صفحه 288 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فرن تانکیس
  3. تماس

   کتاب فرهنگ جامع مخلوط بسپارها 2 جلدی

   85,000 تومان

   تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف ناصر شریفی سنجابی
  4. تماس

   کتاب فرهنگ بهدینان

   14,000 تومان

   تعداد صفحه 218 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جمشید سروش سروشیان
  5. تماس

   کتاب فرهنگ امثال و حکم روسی - فارسی

   17,000 تومان

   تعداد صفحه 314 انتشارات دانشگاه تهران تالیف صفرعلی فرسادمنش
  6. تماس

   کتاب فرهنگ البسه مسلمانان

   30,000 تومان

   تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ر.پ.آ. دزی
  7. تماس

   کتاب سنت جامعه شناسی

   20,000 تومان

   تعداد صفحه 368 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت الکساندر نیسبت
  8. تماس

   کتاب زمینه مشاوره و راهنمایی

   10,000 تومان

   تعداد صفحه 205 انتشارات دانشگاه تهران تالیف قاسم قاضی
  9. تماس

   کتاب رویکردهای نظری هفتگانه دربررسی مسائل اجتماعی

   18,000 تومان

   تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ارل رابینگتن
  10. تماس

   کتاب جامعه شناسی نهاد آموزشی - مدرسه

   15,000 تومان

   تعداد صفحه 236 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کمالی درانی
  11. تماس

   کتاب جامعه شناسی محیط زیست

   15,000 تومان

   تعداد صفحه 275 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جان هانیگان
  12. تماس

   کتاب جامعه شناسی فاجعه

   22,000 تومان

   تعداد صفحه 494 انتشارات دانشگاه تهران تالیف موسی عنبری
  13. تماس

   کتاب جامعه شناسی سالمندان

   6,000 تومان

   تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ریچارد سترسن
  14. تماس

   کتاب جامعه شناسی روستایی ابعاد تغییر و توسعه درجامعه روستایی ایران

   25,000 تومان

   تعداد صفحه 429 انتشارات دانشگاه تهران تالیف موسی عنبری
  15. تماس

   کتاب جامعه شناسی پزشکی

   48,000 تومان

   تعداد صفحه 740 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابراهیم مسعود نیا
  16. تماس

   کتاب جامعه شناسی بالینی جلد 2

   40,000 تومان

   تعداد صفحه 573 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علیرضا محسنی تبریزی
  17. تماس

   کتاب توسعه اجتماعی - چشم انداز جهانی و وضعیت ایران

   12,000 تومان

   تعداد صفحه 214 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالحسین کلانتری
  18. تماس

   کتاب تبارشناسی و تعلیم و تربیت

   8,000 تومان

   تعداد صفحه 157 انتشارات دانشگاه تهران تالیف نرگس سجادیه
  19. تماس

   کتاب به سوی یک رنسانس شهری

   22,000 تومان

   تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لرد راجرز
  20. تماس

   کتاب پیشگامان جامعه شناسی

   18,900 تومان

   تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف امیل دورکیم
  21. تماس

   کتاب طبقه بندی و قشربندی اجتماعی

   26,000 تومان

   تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف
  22. تماس

   کتاب گنجینه گویش های ایرانی

   30,000 تومان

   تعداد صفحه ۴۸۸ انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی تالیف سلمان علی یاری بابلقانی
  23. تماس

   کتاب انسان شناسی یاریگری

   45,000 تومان

   تعداد صفحه ۶۱۵ انتشارات حبله رود تالیف مرتضی فرهادی
  24. تماس

   کتاب مبانی جامعه شناسی علم

   25,000 تومان

   تعداد صفحه ۲۷۵ انتشارات طهوری تالیف منوچهر محسنی
  25. تماس

   کتاب مبانی جامعه شناسی زبان

   32,000 تومان

   تعداد صفحه ۴۳۵ انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف رضا غفار ثمر
  26. تماس

   کتاب جامعه آرمانی، جامعه بحرانی

   29,500 تومان

   تعداد صفحه ۲۷۲ انتشارات پارسه تالیف گروه مولفان
  27. تماس

   کتاب بررسی در جامعه شناسی فرهنگی ایران

   25,000 تومان

   تعداد صفحه ۴۵۰ انتشارات علمی و فرهنگی تالیف منوچهر محسنی
  28. تماس

   کتاب فساد و مقبولیت قانون

   22,000 تومان

   تعداد صفحه - انتشارات نشر نی تالیف آزاده چلبی
  29. تماس

   کتاب روستاهای آذربایجان شرقی به زبان کروکی

   20,000 تومان

   تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف رحمت محمد زاده
  30. تماس

   کتاب در تنگنای بیم و امید

   28,000 تومان

   تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف عبدالمحمد کاظمی پور
  31. تماس

   کتاب جامعه شناسی سیاسی و سیاست تطبیقی

   تعداد صفحه 186 انتشارات پوران پژوهش تالیف فاطمه احمدیان
  32. تماس

   کتاب نظریه های جامعه شناسی

   29,000 تومان

   تعداد صفحه 545 انتشارات پوران پژوهش تالیف حسین صنعتی
  0