1. کتاب اندیشه های فلسفی در پایان هزاره دوم

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات هرمس تألیف دکتر محمد ضیمران
 2. کتاب گذر از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، لیوتار، دریدا

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات آگه تألیف شاهرخ حقیقی
 3. کتاب تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 357 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سید حسین بحرینی
 4. کتاب مکتب ها، نظریه ها و مدلهای برنامه و برنامه ریزی منطقه ای

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 237 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر کرامت الله زیاری
 5. کتاب شهر درخت نیست

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 68 انتشارات آرمانشهر تألیف کریستوفر الکساندر ترجمه فرناز فرشاد
0